Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене-комуникации“

От 2002 г. до днес Регионална народна бибилотека „Петко Р. Славейков“ -Велико Търново е основен организатор на Националната научна конференция „Библиотеки-четене-комуникации“. На 28-29 септември 2002 г. се проведе първата научна конференция. В конференцията участват висококвалифицирани специалисти в областта на библиотечното дело, комуникациите, информационните технологии и образованието. От 2009 г. в научната конференция се включва и международно участие, а от 2013 г. сборниците с доклади започват да се издават от издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков“- Велико Търново и с финансовата подкрепа на издателство „Просвета – София“ АД. Всяка конференция има определена актуална тема, която е водеща при подбора на докладите, които се включват в пленарната сесия на конференцията.

Освен основния съорганизатор ВТУ „Св. св Кирил и Методий“ през годините като съорганизатори на конференцията са били Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ)- София, Фондация „Глобални библиотеки-България“, Община Велико Търново и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

През последните години партньорството между библиотеката и двата университета придоби устойчивост и допринася за успешната организация и реализация на конференцията.

Интересуващите се читатели от сборниците от конференциите, както и от конкретни доклади могат да ползват безплатен достъп до тях, чрез сайта на библиотеката в рубриката „Конференция“, достъпни в тази секция където са поместени електронни варианти на сборници с доклади от XII та до XXII-рата научна конференция. В помощ на търсенето на конкретен доклад или тема е и изготвеният от отдел “Справочно-библиографски и краезнание” библиографски указател. В указателят аналитично са разкрити всички доклади, научни съобщения, изложения и фирмени представяния, включени в издадените и отпечатани научни сборници за периода 2002-2020 г. Публикациите са подредени хронологично и обхващат 24-ри основни дяла, различни по обем, съдържание и тема.

 • Двадесет и втора национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", на тема "Стандартизация и методология при дигиталната конверсия на културно-историческото наследство"
 • Велико Търново, 16–17 ноември 2023 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2024
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Допълнителни видеоматериали: официални приветствия, заключителни думи, представяне на книгата "Има такава държава. Записки по българските кризи" с автор Тони Николов

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Дигитализацията на културно-историческото наследство – полезна инициатива или реална необходимост, проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София) , , Презентация , Видеоклип
  • Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви - Инвестиция С11.17 от Национален план за възстановяване и устойчивост, Мариана Проданова (Координатор Инвестиция С11.17 от ПВУ, Министерство на културата), , Презентация , Видеоклип
  • Нискобюджетната дигитализация и частните колекции, д-р инж. Росен Петков, Боряна Савова (СОКИ, София), , ,
  • Стручно усавршавање библиотекара, изазови професије, Соња Шуковић, Славица Младеновић, Александра Аџић (Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш, Србија), , Презентация , Видеоклип
  • Дигиталната колекция на Обществена библиотека Крушевац, Сърбия, Снежана Ненезић (Обществена библиотека Крушевац, Сърбия), , Презентация , Видеоклип
  • Технологични предизвикателства в дигитализацията на културно-историческото наследство в Народна библиотека „Иван Вазов" в двугодишна перспектива, Димитър Минев, Иван Крачанов (НБ "Иван Вазов", Пловдив), , Презентация , Видеоклип
  • Проект "Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен", д-р Росица Добрева (РБ „Ст. Чилингиров", Шумен), , , Видеоклип
  • Ефективно управление на библиотеката: Ролята на Коха и иновациите, Николай Господинов (РБ "Любен Каравелов", Русе), , Презентация , Видеоклип
  • Дигитализацията и съвременното изобразително изкуство (Представяне на проект "Алманах на просветителите", реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура"), Стефан Стефанов, Мартин Карагеоргиев - Основатели на „Движение на просветителите" - организация в сферата на културата и изкуствата, , , Видеоклип
  • Hieronim Lopacinski Provincial Public Library in Lublin - activities for readers and libraries, Joanna Chapska (Hieronim Lopainski Provincial Public Library in Lublin, Poland), , Презентация , Видеоклип
  • Дигитализация и каталогизация на старопечатния фонд на Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" - проблеми и предизвикателства, Валя Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , Презентация , Видеоклип
  • Дигитализация в работата на Център за гръцки език и култура, доц. д-р Димитриос Румпос (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • Великотърновският главен учител Йоан Симеониду и неговите книги, проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"), , Презентация , Видеоклип
  • Въвеждане на съвременни способи и прилагане на изискванията на закона за счетоводството в системата на народните читалища, д-р Сезер Нихат (Община Дулово), , , Видеоклип
  • Етични стандарти и публична комуникация, гл. ас. д-р Марина Маринова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • По повод 80 години от спасяването на българските евреи, гл. ас. д-р Арсини Колев (УниБИТ – София), Доклад , ,
  • Световното културно-историческо наследство в дигиталната платформа ProQuest, д-р Цветелина Димитрова (Кларивейт Аналитикс за България), , Презентация , Видеоклип
  • Представяне на проект „Библио". Връчване на сертификати на обучаемите, проф. дфн Иванка Янкова, д-р Деница Димитрова (УниБИТ – София), , Презентация , Видеоклип
  • Писателските архиви. Архивът на Емилиян Станев, д-р Радка Пенчева (НЛМ - Къща-музей „Емилиян Станев" – Велико Търново), , , Видеоклип
  • Никола Начов - Добавки и оправки към "Български книгопис за сто години 1806-1905" от Александър Теодоров-Балан, доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , , Видеоклип
  • Личен фонд адвокат Константин Борисов Константинов - една семейна хроника на над 250 години, д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив" – Велико Търново към Дирекция „Регионален държавен архив"), , ,
  • Около Черно море. Вторична употреба на хидроними – уводни въпроси, Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич" гр. Познан, Полша), , Презентация , Видеоклип
  • Гарантиране на информационната сигурност в социалните мрежи, гл. ас. д-р Мирослав Дечев (Институт по роботика – БАН), , Презентация , Видеоклип
  • Разгласяване на актовете на общинските съвети, Светослав Мишев, докторант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • Книгодаряването в зоната на политическата жестовост, доц. д-р Десислава Андреева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , Презентация , Видеоклип
  • Документално наследство в Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий". Паметта за Балканските войни, Ивана Николова, студент (УниБИТ – София), , ,

Прочетете още

 • Двадесет и първа национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", на тема "Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век"
 • Велико Търново, 17–18 ноември 2022 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново 2023
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот, проф. д-р Пламен Павлов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Историческата тема на страниците на сп. „Везни“, чл.-кор. Иван Гранитски (БАН, София), , ,
  • Иларион Макариополски: път, подвижничество, памет, проф. дин Вера Бонева (УниБИТ, София), , ,
  • Съвременен прочит на историческия път на МДТ „Константин Кисимов“. Издания на издателство „Фабер“, Иван Митев (МДТ „Констaнтин Кисимов“), , ,
  • Историческите теми съхраняват времето, Соня Шукович, Славица Младенович (Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш), Доклад , ,
  • Организация и старинни библиотечни каталози, Мафалда Нобре, Тереза Амарал (Главна дирекция за културно наследство – Национален дворец Мафра, Португалия), , ,
  • От скролиране към сканиране – семиотични аспекти на националната история и култура в контекста на съвременните медии, Снежана Ненезич (Обществена библиотека в Крушевац), Доклад , ,
  • Разпознаваемост, място и бъдеще на читалищната мрежа (анализ върху проведено анкетно проучване), проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София), Доклад , ,
  • Непознатият Ами Бакалов, д-р Росен Петков (СОКИ – София), , ,
  • Представяне на книга „Мозайка от историята на Стара Загора“ – краеведско изследване, Снежана Маринова, проф. д-р Светла Димитрова (РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора и ЕМО „ЕТЪР“), , ,
  • Наименования на видове и форми на туристически пътувания на полски и български език (онлайн представяне), Марта Гайенцка (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша), , ,
  • Служебните копия на московски Четиминей от втората половина на XVIII век – между редакцията и печатницата, доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ – София), Доклад , ,
  • Историческите изследвания в началото на XXI в. през поредния тренд: предизвикателства и възможности, ас. Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания при БАН), Доклад , ,
  • Историография на мезорегионите – по примера на Западните Балкани, доц. д-р Георги Георгиев (Македонски научен институт), Доклад , ,
  • Историографски проблеми на малкия регион: трансгранични проекти, гл. ас. д-р Володя Милачков (Институт за исторически изследвания при БАН), Доклад , ,
  • Политическа митология и национална идентичност, доц. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания при БАН), Доклад , ,
  • Световните войни: антропологичен подход и популярни представи, доц. д-р Петя Димитрова (Институт за исторически изследвания при БАН), , ,
  • Инфраструктурни измерения на модерността и глобализацията (железниците), доц. д-р Ангел Джонев (Институт за исторически изследвания при БАН), , ,
  • Черковнославянската книжовност – възвърнати български дарове (по библиотечни сбирки от търновския край), проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Храмовете на архитектон Димитър Сергюв, д-р арх. Милен Маринов (Министерство на културата), Доклад , ,
  • Модерни технологии за организация и опазване на библиотечните фондове, доц. д-р Боряна Хаджиева, гл. ас. д-р Камелия Нушева (УниБИТ – София), , ,
  • Историографският ракурс в съвременните научни изследвания, доц. д-р Румелина Василева (УниБИТ – София), Доклад , ,
  • Маркетинг и PR като ключ към партньорство и координация (на библиотеки, музеи, архиви), доц. Евгения Русинова (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Ролята на Държавна агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ за реализирането на устойчива държавна политика за българите в чужбина, доц. Камелия Нушева (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Историческата тема в творчеството на Бойка Асиова, д-р Радка Пенчева (НЛМ-Къща-музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново), Доклад , ,
  • Представяне на книгите „Полъх от дълбините“, „По билото на миналото“, „Ожадняла река“, „Сърце на длан“ и „Някъде там“, Румен Стоичков (София, журналист), , ,
  • Краеведската тема в изданията на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Народни представи за демоничните същества от Великотърновско, гл. ас. д-р Павлин Чаушев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Самоиздаването в България - професия или предизвикателство, ас. д-р Стефка Чернева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Социокултурни и лингвистични аспекти в обучението на децата билингви, д-р Сезер Нихат (Община Дулово), , ,
  • Дейност на врангелистите във великотърновско (1921–1923), д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив“ – Велико Търново към Дирекция „Регионален държавен архив“), , ,
  • Произход на името Царевград Търнов, Светослав Мишев (Младежки дипломатически клуб “Имхотеп”), , ,
  • Добри Тодоров – един забравен радетел на просветата в гр. Провадия, д-р Драгомир Георгиев (Исторически музей – Провадия), Доклад , ,
  • Партньорските отношения между НЧ „Надежда–1869“, Клуб по битова култура и Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, Павлина Владева (НЧ „Надежда–1869“), Доклад , ,
  • Рибите в бита и езика на българите, Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша), Доклад , ,
  • Първият футболен мач между България и Полша (12.09.1937 г.) от гледна точка на полската преса, Якуб Гиершал (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша), , ,
  • Представяне на проекти по програма “Еразъм +“ – DigiPrior и MobiReel, доц. д-р Калина Иванова, д-р Росен Петков (РБ „П. Р. Славейков“, СОКИ – София), Доклад , ,

Прочетете още

 • Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности
 • Велико Търново, 17 ноември 2021 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2022
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Академични дисциплини, свързани с хората със специални потребности в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки в УниБИТ, проф. дн Таня Тодорова, гл. ас. д-р Събина Ефтимова (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Педагогическата работа с глухонемите деца: информационен ресурс на библиотеките през ХХI в. (Проскопия на препоръчителния библиографски списък на подбраната литература с хронологически обхват на прегледаните de visu публикации за 50 г., установени в е-пространството: 1970 – 2021 г.), проф. д.п.н. Александра Куманова, д-р Николай Василев, Петя Тодорова (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Информационно осигуряване на лицата със специални потребности в библиотеките, Ивелина Дамянова (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Хора с увреждания и лица със специални потребности в сръбските публични библиотеки (тенденции, услуги, програми), Надица Костич, Елизабета Георгиев (Народна библиотека в Пирот, Народна библиотека „Детко Петров“, Цариброт), Доклад , ,
  • Формиране на проектна компетентност на бъдещите библиотечно-информационни специалисти, проф. д-р Марина Колесникова, доц. д-р Олга Чурашева (Санкт-Петербургски държавен институт на културата), Доклад , ,
  • Електронните книги и хората със зрителни проблеми, Павлина Владева (НЧ „Надежда – 1869“ гр. Велико Търново), Доклад , ,
  • Книгата като източник на вредни знания: (от историята на цензурата), дфн Татяна Маркова (Библиотека РАН, Санкт-Петербург, Русия), , ,
  • Достъп до електронни книги в библиотеките: от възможност до задължително условие за библиотеките при COVID-пандемия, Спаска Тарандова (ФГББ, докторант СУ „Св. Климент Охридски“), Доклад , ,
  • Библиотеката – отворена за всички, доц. д-р Атанас Владиков, Валентин Апостолов, (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“), Доклад , ,
  • „Библиотеката – място за книги, хора и идеи”: модерна технология на телевизионното предаване на „БНТ 1”, гл. ас. д-р Марина Маринова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Актове на общинските съвети, свързани с работата с хора със специални потребности, Светослав Минков, докторант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Автентичност на музейните обекти и достъпност – уравнение, което трябва да се реши в бъдещето, Марин Маринов (Регионален исторически музей, Велико Търново), Доклад , ,
  • Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище, доц. д-р Венцислав Велев (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Финансови инструменти за подпомагане на творчески дейности на народните читалища, д-р Сезер Нихат (УниБИТ, София), , ,
  • Проучване на добри практики за използване на химически спомагателни средства при опазване на писменото наследство, д-р инж. Искра Цветанска (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Цифровото четене като методически похват в обучението по български език и литература в начална училищна възраст, д-р Златина Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Библиографската дейност на Народна библиотека "П. Р. Славейков" (2015–2019 г.). По случай 130 г. от създаването на първата публична библиотека във В. Търново 1889 г., доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Кой е първият образ на библиотекар в литературата, Цветомира Миковска (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Типовете образи на библиотекари в литературата, Цветомира Миковска (УниБИТ, София), Доклад , ,
  • Всичко включено в цена или ол инклузив? За различни наименования на хотелски тарифи в полски и български език, Марта Гайенцка, докторант (Университет „Мария Кюри-Склодовска“), Доклад , ,
  • Село Полски Сеновец – история и съвременност, д-р Тихомир Тонков (ДА – Велико Търново), Доклад , ,
  • Христо Иванов с уникален индивидуален почерк в изграждането на композиционните мотиви с техниката сграфито-керамика, Марин Вутов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,
  • Незабравените Алберт и Стефан Гечеви, Ренета Константинова, Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе), Доклад , ,
  • Асен Разцветников – пречупеният мечтател, Атанас Коев (НЛМ Къща музей „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново), Доклад , ,
  • Застраховане и гаранции при медицински туризъм в България, Александър Горанов (УниБИТ, гр. София), Доклад , ,
  • Административни органи в сферата на правата на хората с увреждания, Светослав Мишев, докторант (Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Доклад , ,

Прочетете още

 • Деветнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп до културно-историческото наследство. Отбелязва и 75-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова, една от основателите на катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация“
 • Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Нуждата от промени в читалищното законодателство – проблеми и перспективи, доц. д-р Венцислав Велев, МК, УниБИТ, Доклад , ,
  • Политики на Министерството на културата насочени към активизиране на взаимодействията между библиотечната и музейната мрежи и тяхната роля за съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство (Акценти), доц. д-р Венцислав Велев, МК, УниБИТ, Доклад , ,
  • Книжната информация като модел за триизмерни проекции (модерни форми на представяне културното наследство в РИМ - Велико Търново), гл. ас. д-р Пламен Събев, РИМ – Велико Търново, Доклад , ,
  • Магистрала на постмодерното библиотекознание – интегрална стратегия на универсалната планетарна хуманитаристика за националните школи (Знаниевият клъстер библиотекознание, библиография, библиографознание, книгознание, полиграфия, архивистика, палеография, документалистика, информатика, информационни технологии : Историографска и теоретична научно-практическа синергия), проф. д.п.н. Александра Куманова, ас. д-р Николай Василев, УниБИТ, , ,
  • Сътрудничеството в GLAM-сектора и обучението по библиотечен и информационен мениджмънт, проф. д.н. Таня Тодорова, проф. д-р Мариела Модева, УниБИТ, Доклад , ,
  • Приоритети на държавната библиотечна политика на Руската федерация в областта на опазване на библиотечните фондове, Доц. д-р Олга Чурашева Санкт-Петербургски държавен институт на културата, Доклад , ,
  • Народно читалище „Надежда 1869” - пример за добри практики и сътрудничество с РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, Ивелина Митева НЧ "Надежда 1869", гр. Велико Търново, Доклад , ,
  • Oценката на състоянието на „Мениджмънт в културната сфера: библиотеки, музеи, галерии, паметници на културно-историческото наследство”, Вилиана Божинова, докторант УниБИТ, Доклад , ,
  • „Изрезки“ от кутията на Димо Минев и са ли те културно-историческо наследство?, Милена Игнатова Университетска библиотека, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Подобряване на достъпа до дигитално съдържание в Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив, Иван Крачанов РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив, Доклад , ,
  • Превръщане на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване и достъп на документалното наследство, Д-р инж. Искра Цветанска УниБИТ, Доклад , ,
  • Еразъм проект „BIBLIO“ и новите перспективи пред библиотечно-информационните специалисти в дигиталната ера, Проф. дфн Иванка Янкова УниБИТ – София Доц. д-р Калина Иванова Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново, Доклад , ,
  • Музейни и книжни експозиции за печат, изкуство, творци и знаменити личности в Португалия, Проф. д-р Лъчезар Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Архитектура и музейни експозиции в Латинска Америка. Водещи аспекти, проблеми, тенденции, Гл. ас. д-р Стела В. Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Доклад , ,
  • Лексика на ресторантьорство в туризма в полски и български език, Марта Гайенцка, докторант Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша, Доклад , ,
  • Д-р Васил Берон и историята (на основа на книгата му „Археологически и исторически проучвания“), Д-р Радка Пенчева НЛМ, музей „Ем. Станев“ – В. Търново, Доклад , ,
  • Мотиви и фактори, благоприятстващи четенето при деца от начален училищен курс, Доц. д-р Росица Кръстева УниБИТ, Доклад , ,
  • Внедряване на RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на библиотечния фонд и обслужване на читателите, Невяна Минкова Дилком България ЕООД, Доклад , ,
  • Защо е важна темата за дизайна на обучение на надарените деца в днешното училище?, Таня Мишева, докторант ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Доклад , ,
  • „Фантазии в метал” - Изкуство и памет, рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра, Даниела Недялкова Сдружение с нестопанска цел "Дунавски струни", Силистра, Доклад , ,
  • Новият библиотекар и модерната библиотека, Проф. дфн Иванка Янкова, Деница Димитрова, докторант УниБИТ – София, Доклад , ,
  • Къпиновският манастир „Свети Николай Чудотворец” по време на Възраждането, Павлина Владева НЧ "Надежда 1869", Доклад , ,
  • Лясковският просветител и публицист Димо Хранов, Атанас Коев НЛМ, музей "Ем. Станев" – В. Търново, Доклад , ,
  • Търновската община 1763–1878 г., Д-р Тихомир Тонков Държавен архив, Велико Търново, Доклад , ,

Прочетете още

 • Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 130 г. от учредяването на първата обществена библиотека във Велико Търново, на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и на 70 г. от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“
 • Велико Търново, 14-15 ноември 2019 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2020
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Авторскоправна институционална политика, Проф. дн Таня Тодорова УниБИТ, , ,
  • Съпоставяне на подбора на всички видове материали в процеса на дигитализация в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Соня Сукович, Славица Младенович Народна библиотека „Стефан Сремац“, Ниш, Сърбия, , ,
  • Обща оценка на законодателството на публичните библиотеки в Турция, Доц. д-р Ахмет Алтай Университет в Бартън, Турция Сезер Нихат, докторант УниБИТ, , ,
  • Книга и авторско право – между традицията и глобалния свят, Проф. д-р Лъчезар Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Авторските права и тяхната роля при обучението на учениците в училище и библиотеката на гимназията, Стефан Стефанов ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина, Гл. ас. д-р Стела Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Авторското право и дигитализирането на библиотечните фондове – предизвикателства и възможни решения, Гл. ас. д-р Мариела Димитрова-Гализова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Компаративистичен модел на триадата „Електронна библиотека – четене – комуникации”, Проф. дпн Александра Куманова, Ас. д-р Николай Василев УниБИТ Мирослава Траянова УНСС, , ,
  • Дигиталните колекции като форма за организиране на електронно съдържание: практиката на Президентската библиотека, Д-р Мария Стегаева Президентска библиотека „Борис Елцин“, Санкт-Петербург, Русия, , ,
  • Библиотеката като форма на институционализация на паметта, Дфн Татяна Маркова Библиотека РАН, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Българска библиография в произведенията на д-р И. В. Гудовщикова, Доц. д-р Нина Пономарьова Библиотека РАН, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Е-платформата като комуникационен и образователен интерактивен канал, Проф. дфн Иванка Янкова, Доц. д-р Силвия Станчева, Доц. д-р Румелина Василева УниБИТ, , ,
  • Мобилните библиотеки в 21 век, Доц. д-р Лилия Лозанова Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, , ,
  • Дигиталният път на хартията днес, Илиана Вакрилова, докторант УниБИТ, , ,
  • Кой и как представя България пред света (пропагандни книгоиздателски начинания от ХХ век), Ас. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Стандарти и терминология в сферата на консервацията и реставрацията на документално наследство, Д-р инж. Искра Цветанска УниБИТ, , ,
  • Захари Стоянов в специалните колекции на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Валерия Йорданова, Ренета Константинова Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, Геновева Генчева, Силва Василева, Христина Везирева Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен, Ренета Константинова Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, , ,
  • Кратка характеристика и структура на читалищна мрежа – исторически аспекти и съвременност, Доц. д-р Венцислав Велев Министерство на културата, УниБИТ, , ,
  • Забравени старобългарски ръкописи (от Молдова до Плаково), Проф. дфн Димитър Кенанов Велико Търново, , ,
  • Три библиотечни правилника от миналото и поуките от тях, Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ, , ,
  • Книгоиздателски тенденции в години на преход (1944–1948), Маргарет Поппетрова, докторант Софийски университет “Св. Климент Охридски”, , ,
  • Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението, Ас. д-р Стефка Чернева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Персонални библиографски указатели, съставени в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново в началото на 21 век, Доц. д-р Александър Ковачев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Изследване на модели за възприемане на технологията при избор на система за управление на обучението, Проф. дфн Иванка Янкова, Йоана Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Ролята на интерактивните методи за развитие на критическото мислене на учениците от началното училище в условията на приобщаващо образование, Гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • За мястото и ролята на приказките в овладяването на българския език като втори от 5–6 годишни деца – съвременни акценти, Д-р Вехбие Балиева Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново, , ,
  • Отпадането от училище и защо мерките не сработват (Роля на учителите в превенция на отпадането – oпитът на Германия), Марияна Георгиева, докторант Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Въвеждане на електронно обучение в предприятието, Йоана Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Електронни ресурси за деца в българското интернет пространство, Гл. ас. д-р Калина Минчева Деница Младенова, докторант УниБИТ, , ,
  • Професионалната квалификация и още нещо…, Деница Димитровa, докторант УниБИТ, , ,
  • Финландските библиотеки – потребителски ориентирани, мултикултурни средища, Деница Атева Регионална библиотека „Петър Стъпов“, Търговище, , ,
  • Генерал Александър Александрович Пушкин и България, Павлина Владева Велико Търново, , ,
  • Горнооряховската читалищна библиотека в периода 1869–1969 година, Атанас Коев Национален литературен музей Къща музей „Емилиян Станев“, , ,
  • Преводът на лексика от английски на полски и български език по примера на статии в сп. National Geographic. Разлики и средства, Марта Гайенцка, докторант Университет „Мария Кюри Склодовска, Полша, , ,
  • История и памет: Търновският затвор през 1876 г., Доц. д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей, Велико Търново, , ,
  • Драматичната съдба на Старозагорската литературна история, Георги Георгиев, докторант УниБИТ, , ,
  • Информационни технологии в областта на туризма и тяхната роля, Ас. д-р Боряна Хаджиева УниБИТ, , ,
  • Основни инструменти на маркетинговия PR в сферата на туризма, Ас. д-р Боряна Хаджиева УниБИТ, , ,
  • Съвременни форми за популяризиране и социализация на културното наследство, Деница Димитрова, докторант УниБИТ, , ,
  • Цели и издателска дейност на Македонския научен институт, Гл. ас. д-р Георги Георгиев Македонски научен институт, , ,
  • Институтът за исторически изследвания при БАН и последните изследвания, отразени в изданията му, Д-р Володя Милачков, Aс. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания при БАН, , ,
  • „Цифрово представяне и съхраняване културното наследство от старопечатен фонд и историческия театрален салон на НЧ „Надежда 1869“, Арх. Донка Колева-Радева НЧ „Надежда 1869” – Велико Търново, , ,
  • Библиотеките – културни центрове за информация и вдъхновение, Антонио Перез Морено, Петя Кирилова Испански Културен Център “ESTREYA”, , ,

Прочетете още

 • Седемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст Велико Търново, 15-16 ноември 2018 г.
 • Велико Търново, 15-16 ноември 2018 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2019
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Отец Матей Преображенски – поглед към личността, към наследството на книжовника, Акад. Иван Радев Велико Търново, , ,
  • Стефан Яворски и Матей Преображенски в защита на православието, Проф. дфн Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Лечебните практики на Матей Преображенски и Неофит Калчев, Доц. д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Отец Матей Преображенски, видения за огнената река, спасителния чарк и Вечния календар, Гл. ас. д-р Пламен Събев Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Някои езикови особености в изданията на Mатей Преображенски, Доц. д-р Ния Радева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Историческата памет за средновековна България, носена от отец Матей Преображенски, Д-р Атанаска Стамболийска Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Матей Преображенски – Забравеният апостол на българската свобода , Д-р Драгомир Георгиев, Светослав Мишев ИМ – Провадия ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, , ,
  • „Библиотеки – четене – комуникация“ приложено в системата на читалищните библиотеки, Доц. д-р Венцислав Велев Министерство на културата, УниБИТ Сезер Нихат, докторант УниБИТ, , ,
  • Насърчаване на ученето през целия живот като фактор за успех на иновативните компании, Проф. дфн Иванка Янкова Гл. ас. д-р Камелия Нушева Деница Димитрова, докторант УниБИТ – София, , ,
  • У сусрет очекивањима корисника: електронске читаонице нишке Библиотеке као савремени алати приступа информацијама, Александра Аџић, Соња Шуковић Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш, Србиjа, , ,
  • Продължаващо обучение по стандартизация в читалищните библиотеки, Доц. д-р Росица Кръстева УниБИТ, София, , ,
  • Социалните мрежи като средство за подобряване на имиджа на библиотечната професия, Доц. д-р Виктор Орлов Държавен институт за култура, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Стари "нови" интерактивни педагогически технологии (похвати): разработки на учените от катедра Библиотекознание и теория на четенето към СПбДИК, Доц. д-р Олга Л. Чурашева, Държавен институт за култура, Санкт-Петербург, Русия, , ,
  • Роля на дигиталните библиотеки в е-обучението, Доц. д-р Теодора Д. Вълова Медицинкси университет – Плевен, , ,
  • Библиотеките в съвременното общество, Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова УниБИТ, София, , ,
  • Онлайн инструменти за намиране и споделяне на научни изследвания, Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Катедра „Библиотекознание и библиография” към ВТУ „Св. св. Кирил и методий” на четвърт век (1992–2017 г.), Доц. д-р Александър Ковачев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Научна „българска следа“ в библиотечния факултет ЛДИК/СПбГИК, Проф. д-р Марина Николаевна Колесникова Държавен институт за култура, Санкт-Петербург, Русия, , ,
  • Търновската община през първата половина на ХIX в. като кредитно учреждение и ролята ѝ в стопанското развитие на града, Д-р Тихомир Тонков Държавен архив – Велико Търново, , ,
  • Интеркултурната компетентност в обучението по гръцки език, Доц. д-р Димитриос Румпос Assoc. prof. Dimitrios Roumpos PhD, , ,
  • Подходи към историята и теорията на четенето: предизвикателствата на Ю. П. Мелентиева, Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ, София, , ,
  • За един “нелитературен” поглед към историята на българската литература, Ас. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Програма за развитие на читалищната и библиотечната дейност в рамките на община Дулово, Сезер Нихат, докторант УниБИТ, София, , ,
  • Изграждане на ефективно онлайн присъствие – необходимост и възможност за библиотечното дело в Дигиталната епоха, Ивайло Добрев, Еньо Вътев консултанти по проект „Google Дигитален гараж“ Софтуерен университет ООД – София, , ,
  • За комуникативния статус на младия читател, Проф. д-р Петър Стефанов ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • G-Book Полова идентичност: деца читатели и библиотечни колекции, Доц. д-р Калина Иванова, Мартина Янкова, Магдалина Миланова РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, , ,
  • Детското четене – приключение и вдъхновение. Една малка библиотечна история от Цариброд, Елизабета Георгиев Народна библиотека „Детко Петров” – Димитровград, Сърбия, , ,
  • Модерни акценти, тенденции и проблеми на детската книга и четене в Австралия. За някои маркетингови аспекти на книжната индустрия, Гл. ас. д-р Стела В. Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Оформителски подходи в графиката на съвременната детска книга, Проф. д-р Лъчезар Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, , ,
  • Книги за деца за театъра: какво публикуват и препоръчват в Русия, Оксана Александрова Държавен институт за култура, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Емилиян Станев и детското четене, Д-р Радка Пенчева Национален литературен музей Къща музей „Емилиян Станев“, , ,
  • Как разбираме пътуването на живота от детска гледна точка? В основата на полското и българското издание на книгата „Малкият принц“, Марта Гайенцка Университет „Мария Кюри Склодовска“, Полша, , ,
  • Детските книги и дигиталния свят, Деница Димитрова, докторант Деница Младенова, докторант УниБИТ – София, , ,
  • Нива на ограмотяване и медийна грамотност в началния образователен етап, Златина Димитрова, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, , ,
  • Книголюбието се възпитава в семейството, Павлина Владева Велико Търново, , ,
  • Децата, библиотеките и глобалната среда – „да” на четенето: Поколението Аlfa – какво предстои?, Анелия Мутафчиева-Христова, докторант РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово, , ,
  • Писателят Петър Бобев – жизнен и творчески път, Атанас Коев Национален литературен музей Къща музей „Ем. Станев“, , ,
  • MobiDig – иновативни практики и обучение в областта на мобилната дигитализация. Изграждане на локални информационни системи от отворен тип с помощта на семантични технологии, Д-р Росен Петков Студентско общество за компютърнo изкуствo, София Калоян Здравков, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” / РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, , ,

Прочетете още

 • Шестнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на видния български поет, публицист и политик Петко Рачев Славейков и 25 години от създаването на катедра „Библиотекознание и библиография“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Велико Търново, 16-17 ноември 2017 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2018
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Петко Р. Славейков 190 години от рождението му, Акад. Иван Радев Велико Търново, , ,
  • Славейков и общуването му с поп Йовчо и поп Кою Витанов, Акад. Иван Радев Велико Търново, , ,
  • Петко Р. Славейков и книгата „Софроние“, Проф. дфн Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Книгите и градският живот през погледа на Петко Р. Славейков и Любен Каравелов, Доц. д-р Живка Радева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Учебници и учебно-помощна литература съставени от Петко Рачев Славейков на български език и издадени в България, Доц. д-р Александър Ковачев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, , ,
  • Къща-музей „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново. Образователни модели за представяне на културно наследство, Доц. д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Мястото и ролята на Петко Рачев Славейков в Руско-турската освободителна война 1877-1878 година, Атанас Коев НЛМ – Къща-музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново, , ,
  • За полските и българските готварски книги в сравнителен план, Марта Гайенцка Университет „Мария Кюри Склодовска“, Полша, , ,
  • Петко Славейков и Трявна. Преди и сега, Кольо Дабков Община Трявна, , ,
  • Запазване на колекциите в епохата на устойчивост, Д-р инж. Искра Цветанска УниБИТ – София, , ,
  • Критерии за оценка на приложен софтуер с отворен код за дигитални библиотеки, Гл. ас. д-р Димитър Василев; Д-р Росица Петрова–Василева Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Сливен Технически университет, София, , ,
  • Приложен софтуер с отворен код за библиотечни услуги, Гл. ас. д-р Димитър Василев Технически университет, София, , ,
  • Библиотеката и историята като представителство на миналото, Дфн Татяна Маркова Библиотека при РАН, Русия, , ,
  • По пътеките на местните автори За издателската дейност на библиотеката „Детко Петров“ в Димитровград, Сърбия, Елизабета Георгиев Народна библиотека „Детко Петров” – Димитровград, Сърбия, , ,
  • Нишка Народна библиотека у свету издаваштва, Александра Аџић; Соња Шуковић Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш, Србија, , ,
  • Одрин – паметта на града, Реджеп Зого Университетска библотека – Тракийски университет – Одрин, Турция, , ,
  • Опитът на библиотеката на Академията на науките в създаването лични указатели, Доц. д-р Нина Пономарьова Библиотека при РАН, Русия, , ,
  • Финансово управление и контрол върху дейността на читалищната библиотека – актуални проблеми, Доц. д-р Венцислав Велев, Сезер Нихат УниБИТ – София, , ,
  • Анализ на текстови данни – модели и приложения, Доц. д-р Цветанка Георгиева–Трифонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Репресираният смях на карикатурата, Десислава Андреева, Георги Игнатов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Дигиталният печат и съвременната книга – иновации, предизвикателства, тенденции, Проф. д-р Лъчезар Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Дигиталната компетентност – важен фактор при провеждането на следдипломно продължаващо професионално обучение, Деница Димитрова УниБИТ – София, , ,
  • Доктор Младен Желязков – един живот посветен на България, Драгомир Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, , ,
  • Поглед към съвременната читалищна библиотека, с акцент в община Дулово, обл. Силистра, Сезер Нихат УниБИТ – София, , ,
  • Раждането на една библиотека, Елена Коева-Юрченко УниБИТ – София, , ,
  • 3D визуализация на Търновград по миниатюра от Брашовския миней, Гл. ас. д-р Пламен Събев Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Рекламата – важна част от библиотечно информационното обслужване на читателите в обществените библиотеки, Диляна Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново, , ,
  • Стандартизация и стандарти в читалищните библиотеки: съвременно състояние, Доц. д-р Росица Кръстева УниБИТ – София, , ,
  • Електронните и дигитални медии в полза на издателства и библиотеки , Благовеста Н. Костадинова, Иванка Н. Ангелова, Агнешка Шелонг Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Университет “Адам Мицкевич”, Полша, , ,
  • За необходимостта от формиране на медийна грамотност в началния образователен етап, Златина Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, , ,
  • Михаил Дмитриевич Скобелев – генералът и човекът, Павлина Владева Велико Търново, , ,
  • Културата на България в руски дисертационни изследвания на 21 век, Оксана Александрова Държавен институт за култура, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Теорията и практиката на предметизацията на настоящия етап от развитието на библиотечно информационните дейности, Доц. Татяна Серебрянникова Държавен институт за култура, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Музейни обекти в цифровата колекция на Президентската библиотека: проблемите на образуването на метаданни, Мария Стегаева Президентска библиотека „Борис Елцин“, Санкт Петербург, Русия, , ,
  • Мобилна Дигитализация (MobiDig) – Нов проект на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ от Центъра за развитие на човешките ресурси, Доц. д-р К. Иванова; д-р Р. Петков; Д. Атанасова; д-р Иван Александров; Калоян Здравков, , ,
  • Виртуална търговска марка – съвременност и перспективи, Мариела Димитрова-Гализова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, , ,

Прочетете още

 • Петнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство
 • Велико Търново, 17-18 ноември 2016 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2017
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • За новата концепция в информацията, Проф. дн Олег Асенов ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • „Дигитализация на културното наследство“ в контекста на модерното образование по библиотечно информационни науки (Идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“), Доц. д-р Цветанка Панчева Гл. ас. д-р Ели Попова СУ „Св. Климент Охридски“, , ,
  • За статута на определен кръг издания в публичните библиотеки, Акад. Иван Радев Велико Търново, , ,
  • Лобирането и застъпничеството – новата грамотност за нова визия на културните институции, Доц. д-р Румелина Василева Проф. дфн Иванка Янкова Гл. ас. д-р Камелия Нушева УниБИТ – София, , ,
  • Дигитална културна съкровищница “Север +” – достъп до културно-историческото наследство в библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки, Доц. д-р Калина Иванова РНБ “П. Р. Славейков” – Велико Търново, , ,
  • Bulgari in civitate nostra Brassouiensis et terra Barcza, Dr. Irina Mastan “George Bariţiu” Public Library, Braşov, , ,
  • Documentation and presentation of specialized collections in digital cultural heritage “North +”, Architect Donka Koleva Pavel Hristov Assoc. Prof. Ph.D. Galina Bogdanova Veliko Turnovo Municipality FMI, St. Cyril and St. Methodius University, Veliko Turnovo, Bulgaria IMI-BAN, , ,
  • Издания с национално и регионално значение от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, представени в Дигитална културна съкровищница „Север +“, Христина Везирева Валерия Йорданова РБ „Любен Каравелов“ – Русе, , ,
  • Книжовното наследство на Сливен във фонд „Редки и ценни издания” на Библиотека „Зора”, Мариета Главчовска Библиотека “Зора” – Сливен, , ,
  • Читалище “Съгласие 1869” като партньор на проект “Дигитална културна съкровищница “Север +”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България, Маргарита Лазарова Николова НЧ “Съгласие 1869” – Плевен, , ,
  • Регионален исторически музей – Велико Търново и Дигитална културна съкровищница „Север +”, Станислава Ботева Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Лицето на ромите, Теодора Крумова Десислава Стефанова Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, , ,
  • Народна библиотека „Иван Вазов“ и дигиталното културно-историческо наследство на Община Пловдив, Димитър Минев Тодор Ненов Петко Георгиев РБ „Иван Вазов“ – Пловдив, , ,
  • Реалност и перспективи пред библиотечната система в България, Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ – София, , ,
  • Концепт израде, имплементација и правци развоја дигиталне библиотеке у оквиру библиотечко информационог система Народне библиотеке „Стеван Сремац“, Ниш, Александра Аџић Соњя Шуковић НБ „Стеван Сремац“, Ниш, Србиjа, , ,
  • Електронска књига у Народној библиотеци “Стефан Првовенчани” Краљево – од сведочанства прошлости до нових песничких гласова, Драгана Типсаревић Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, Србија, , ,
  • Actualization of non-book library materials in digital environment, Milica Stevanović Public Library Kruševac, Serbia, , ,
  • Библиографическая характеристика цифровых источников книжного и культурно-исторического наследия России, Липатова Д. А. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Пономарева Н. В. Библиотека Российской aкадемии наук, , ,
  • Создание виртуальной коллекции П. А. Сырку в фондах библиотеки Российской академии наук, Колмакова Мария Владимировна Чернышенко Дарья Юрьевна Библиотека Российской академии наук, , ,
  • The Wissensturm (Tower of Knowledge) in Linz, Austria – a new building for the City-Library and Adult Education Institute (Volkshochschule), Astrid Diwischek, Helene Hofmann Wissensturm Volkshochschule Stadtbibliothek, Linz, Austria, , ,
  • Advancing Multi-Literacy skills at Vantaa City Library, Ritva Nyberg Vantaa City Library, Vantaa, Finland, , ,
  • Дигитализацията на книжовно-документалното наследство в отдел „Ориенталски сбирки”: проблеми и решения, Милена Петкова Колева-Звънчарова Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, , ,
  • Identification, Preservation and Management of Cultural Heritage of Edirne, Turkey by Means of a Web-Based Application, Recep Zogo Bahattin Demirelli Gurkan Tuna Trakya University, Edirne, Turkey, , ,
  • Буккросинг и градски етажерки в Полша, Marta Gajęcka University of Adam Mickiewicz, , ,
  • Интегрираният подход към културното наследство. Регионални проекции на европейските политики, София Пейчева Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ – Кюстендил, , ,
  • Функционални решения при изграждането на дигиталната библиотека на РБ „Стилиян Чилингиров“, Захари Ангелов Николай Лазаров д-р Данко Георгиев РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен, , ,
  • Библиографско описание и дигитализация на книжовни културни ценности в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”, Нина Иванова Савина Цонева Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово, , ,
  • Планиране и разработване на успешни дигитални проекти на книжовното наследство, Христина Василева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Учебници и помощна литература от учителя Никола Начов в библиотеката при Народно читалище „Христо Ботев” – Калофер, Доц. д-р Александър Ковачев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Проучване на възможностите за професионална реализация на студентите от специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“, Доц. д-р Силвия Станчева Ас. д-р Елисавета Цветкова УниБИТ – София, , ,
  • Книжката и/или „мишката” – начална училищна възраст, Проф. д.п.н. Мариана Мандева Магдалена Атанасова Александра Ковачева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Мисловните карти – интерактивен метод за насърчаване на четенето в начален етап, Ас. д-р Петя Марчева-Йошовска Татяна Лилова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен, , ,
  • Застъпничеството като проактивна промяна, Илиана Влъчкова НЧ “Отец Паисий – 1930” – София Доц. д-р Румелина Василева УниБИТ – София, , ,
  • Вторият принцип за оперативност в стандарта за уеб достъпност WCAG 2.0, Негослав Събев Галина Богданова ИМИ-БАН – Велико Търново, , ,
  • Участие на облачните технологии в процеса на дигиталната конверсия на информацията, Гл. ас. д-р инж. Галя Георгиева-Цанева ИСИР – БАН, , ,
  • Манипулативна употреба на сегашно просто време при създаването на образа на известни личности в заглавията на британските таблоиди The Sun и The Daily Mirror, Гергана Кушева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Ролята на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване като гарант за ефективността на Закона за обществените библиотеки, Светослав Мишев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Свещеник Георги Маринов Полуганов – просветител, спомоществовател на възрожденска книжнина и революционер, Проф. д-р Георги Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново Трифонка Р. Попниколова Марияна Н. Георгиева-Гроссе Поликраище, , ,
  • Първите театрални представления в Търново (Любителско театрално движение 1870 г.-1873 г.), Гл. ас. д-р Георги Василев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Насърчаване на „голямото детско четене” – взаимодействие на училище, семейство и библиотека (неформално образование в начална училищна възраст) , Ренета Минчева Анелия Николова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Рачо Петков Славейков – живот и дело, Драгомир Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Профессиональные стандарты в деятельности крупных научных библиотек России, Бокан М. Г. Пономарева Н. В. Библиотека Российской Академии наук, , ,
  • Кохерентна европейска политика. Възможности за финансиране на културното наследство, Цветелина Димитрова УниБИТ – София, , ,
  • Иновативни подходи и добри практики в сферата на опазване и съхраняване на документалното наследство, чрез прилагане на метода „Аноксия“ в България., Инж. Искра Цветанска-Цекова УниБИТ – София, , ,
  • Книжарят и библиотекарят в помощ на „Четящият човек“. Книжарят и библиотекарят – фактори за формиране и насочване на читателските потребности и интереси, Ас. Стефка Чернева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация „Жузе Сарамагу“ – Лисабон, Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу, Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Влико Търново, , ,
  • За четенето в мултикултурната класна стая, Цветелина Карушкова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, , ,
  • Съвременни форми на обучение в центровете за професионално и продължаващо обучение, Деница Димитрова УниБИТ – София, , ,
  • Филип Симидов – летописецът на героите от Възраждането и освободителните борби, Атанас Коев НЛМ, Къща музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация, Доц. д-р Владимир Донев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Библиофилството през погледа на реставратора и приложението му в образователния процес на УниБИТ, Инж. Искра Цветанска-Цекова УниБИТ – София, , ,
  • Археологическо основание за 3D възстановка на архитектурни паметници от югоизточния сектор на средновековната крепост Трапезица /граждански комплекс при църква №3/, Доц. д-р Мирко Робов НАИМ-БАН, филиал В. Търново, , ,
  • Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство, Доц. Красимир Русев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Френската литература и нейният популяризатор Д. Б. Митов (20-те – средата на 40-те години), Маргарет Поппетрова, , ,
  • Фашистката литература според списъците на забранените книги от 1944 г.: може ли да има дебат?, Николай Поппетров Институт за исторически изследвания – БАН, , ,

Прочетете още

 • Четиринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава
 • Велико Търново, 17-18 ноември 2015 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2016
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Малко известни библиофилски издания във фонда на Пловдивската народна библиотека, Доц. д-р Радка Колева Пловдив, , ,
  • Коллекция отечественных изданий по библиофилии в фонде библиотековедения библиотеки Российской академии наук, Д-р Мария Бокан, Доц. д-р Нина Пономарева Вед. библиограф Людмила Самара, Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, , ,
  • Книголюбие от Москва към Пиза, Проф. дфн Мария Младенова УниБИТ – София, , ,
  • Прояви на библиофилство през възраждането, Доц. д-р Живка Радева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • По следите на „Рибния буквар“ – за библиофилството и още нещо..., Доц. д-р Силвия Станчева УниБИТ – София, , ,
  • Библиофилията като възхищение от човешката цивилизация, Доц. д-р Румелина Василева УниБИТ – София, , ,
  • Предефиниране на понятието „Библиофилско издание“ и опит за класификация на ръчно художествено изработена книга, Доц. Красимир Русев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • За едно съвременно библиофилско издание – събраните съчинения на писателя Петко Росен, Д-р Радка Пенчева НЛМ, къща-музей „Ем. Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Уникални дарителски библиотечни колекции. Библиотеката като виртуален музей, Доц. д-р Цветанка Панчева СУ „Св. Климент Охридски“ – София, , ,
  • Някои нови сведения за библиографската дейност на академик Никола Начов, Доц. д-р Александър Ковачев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Библиотечные кадры не для библиотек, Проф. дпн Марина Николаевна Колесникова Санкт-Петербургский государственный институт культуры – Санкт-Петербург, Россия, , ,
  • От библиофилството до дарителството. Фонд от дарителя Румен Манов в Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ Кюстендил, София Пейчева РБ „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, , ,
  • Мултикултуралистични проявления на българското малцинство в Сърбия, Д-р Красимира Александрова УниБИТ – София Елизабета Георгиев Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград, Сърбия Милица Матиевич Библиотека „ Димитрие Туцович“, Лазаревац, Сърбия, , ,
  • Книгособирательство и библиофильство (философско-культурологические размышления), Н.с. дфн Маркова Татьяна Борисовна Библиотека РАН, Санкт-Петербург, Россия, , ,
  • Библиотеки и библиофилство: За някои акценти при съхраняване на специалните колекции. Архивът на Стилиян Чилингиров в РБ „Ст. Чилингиров“ град Шумен, Д-р Росица Добрева РБ „Ст. Чилингиров“ – Шумен Д-р Красимира Александрова УниБИТ – София, , ,
  • Въпроси на просветното дело и учебната книжнина в сп. “Български книжици” (1858-1862), Проф. д-р Таня Тодорова УниБИТ – София, , ,
  • Особенности академического издания историко-библиографических трудов, Д-р Мария Бокан, Доц. д-р Нина Пономарева Вед. библиограф Людмила Самара, Библиотека РАН, Санкт-Петербург, Россия, , ,
  • Собрание изданий из библиотеки П. А. Сырку в Славянском фонде Библиотеки Российской Академии наук, Колмакова Мария Владимировна Чернышенко Дарья Юрьевна Библиотека РАН, Санкт-Петербург, Россия, , ,
  • Вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов – Палаузов“ (1924–1945), Савина Цонева РБ “Априлов – Палаузов” – Габрово, , ,
  • Библиотерапия. Библиотерапевтични проекти по света, Благовеста Н. Костадинова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Новите дигитални медии и влиянието им на потребителите и комуникациите, Мирена Тодорова, докторант СУ „Св. Климент Охридски“ – София Доц. Галина Богданова ИМИ – БАН, , ,
  • Сравнителен анализ на похватите, използвани в индустрията за медиен мониторинг в България и в Австрия, Мария Жарова, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Габровското литературно списание „Луна” – кратко явление, но значим културен факт в българската периодика, Нина Иванова РБ “Априлов – Палаузов” – Габрово, , ,
  • Народно военно-политическо училище „Йосиф В. Сталин“ – един интересен момент в развитието на военното образование във В. Търново, Николай Колев, докторант РБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, , ,
  • Структури на библиотеките в Полша. Публични библиотеки, Марта Гайенцка Университет „Адам Мицкиевич“, Познан, Полша, , ,
  • За терминологията в графичната композиция на книгата, Проф. д-р Лъчезар Георгиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Тенденции в детското книгоиздаване и четене в Аржентина, Гл. ас. д-р Стела В. Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и първите стъпки в краезнанието. Първата краеведска картотека в България, Ас. Силвия Славчева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • (Не) Актуалните библиотеки, Мартина Янкова РБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, , ,
  • Модни тенденции в издателския бизнес през 2015 г., Ас. Стефка Чернева Александрина Нанчева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Търновската църковно-епархийска община и градската община през периода 1867–1873 г., Тихомир Тонков Отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, , ,
  • Никола Георгиев Попниколов – директорът, възродил училището в Поликраище, Георги Николов Георгиев Трифонка Романова Попниколова Марияна Николова Георгиева-Гроссе ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Поликраище Щутгарт, Германия / Поликраище, България, , ,
  • Етноложко проучване на личните имена на българите от селата Караисен и Батак (Свищовска околия) в края на XIX и началото на XX век (по данни от Държавен Архив в град Велико Търново), Д-р Емил Александров ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Недю Жеков – първият ректор на Петропавловското богословско училище, Атанас Коев НЛМ, къща-музей „Ем. Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Бъдеще, което вече се е случило – днешните ни решения за насърчаване на детското четене, Доц. д.п.н Мариана Мандева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, , ,
  • Къде са приказките? (Библиометричен анализ на изданията с приказки за периода 1989–2013 г.), Катя Кирилова, докторант СУ „Св. Климент Охридски” – София, , ,

Прочетете още

 • Тринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 125-годишнината от създаването на първата публична библиотека във Велико Търново
 • Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г.
 • Съставители: проф. дфн Иванка Янкова / доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2015
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • История и съвременност на великотърновската Народна библиотека „Петко Р. Славейков”, Д-р Калина Иванова РНБ „ П. Р. Славейков” – В. Търново, , ,
  • Новите градски библиотеки – двигател на обществена промяна, Арх. Анна Неврокопска САБ – Дружество Архитектурно наследство, , ,
  • Преподавание дисциплины "Архитектура и дизайн библиотек" как перспективное направление подготовки бакалавров библиотечноинформационной деятельности, М. Н. Колесникова Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, , ,
  • Имидж – архитектура – дизайн на съвременната библиотеката, Проф. д-р Елена Георгиева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, , ,
  • Съвременни библиотечни сгради: архитектурата и функцията, Доц. д-р Евгеиния Русинова УниБИТ – София, , ,
  • Имплементация на мрежовата архитектура в съвременните библиотечни сгради (по примера на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен), Гл.ас. д-р Димитър Василев ТУ-София, ИПФ – Сливен Д-р Росица Петрова-Василева РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен, , ,
  • Архитектурно-дизайнерското пространство като отражение на индивидуалността на библиотеката. „Зелена библиотека“ – екологически чиста среда в центъра на града, Анелия Мутафчиева-Христова, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, , ,
  • Библиотеки и музеи: осъществените и неосъществените проекти (архитектурни аспекти до 1944 г.), Ас. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен – модерна, функционална, красива, Д-р Росица Петрова-Василева РБ ”Сава Доброплодни”- Сливен Гл.ас.д-р инж.Димитър Василев Технически университет – София, ИПФ – Сливен, , ,
  • Предизвикателствата пред книгата и четенето през второто десетилетие на 21. век, Доц. д-р Теодора Вълова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически колеж Плевен, , ,
  • Под небом књиге, Снежана Радовић Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш, Сърбия, , ,
  • 7/24 Open library project, Rečep Zogo Trakya University, Edirne, Turkey, , ,
  • Полихроний Агапиевич Сырку сотрудник Славянского фонда БАН, Дарья Ярьевна Чернышенко Библиотека Российской Академии наук, , ,
  • Дигитализацията и опазването на книжовното наследство, Проф. д-р Алберт Бенбасат СУ "Св. Климент Охридски" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Книжните поредици. към проблема за издателските практики при социализма, Доц. д-р Живка Радева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Многоликото дело на феномена Иван Данов, Проф. дфн Мария Младенова София, , ,
  • Библиотеката при Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Мария Иванова, Багра Петкова ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" – София, , ,
  • Класически и съвременни методи за популяризирането на книгата, Благовеста Н. Костадинова, Иванка Н. Ангелова Научни консултанти: проф. д-р Елена Георгиева, гл. асист. Георги Игнатов, , ,
  • Четенето и трансформации на културата във всекидневната преса, Оля Стоянова, докторант СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Функции на цвета в рекламата, Полина Дочева-Стойчева, докторант СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Дистанционно заемане на електронни документи: риск от авторскоправни проблеми, Теодора Стоянова, докторант УниБИТ – София, , ,
  • Ролята на интерактивните методи на обучение в началното училище за насърчаване на четенето, Ас. Петя Марчева, Зорница Борисова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Свещеник Георги Маринов Полуганов – просветител, спомоществовател на възрожденска книжнина и революционер, Трифонка Р. Попниколова, проф. Георги Н. Георгиев, Марияна Н. Георгиева-Гроссе, , ,
  • Трайчо Костов като преводач на педагогическа и детска литература, Николай Колев, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ РНБ "П. Р. Славейков" – Велико Търново, , ,
  • За четенето на художествен текст – и в урока по български език (начален образователен етап), Иделина Николова, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Управляване мотивацията за четене в мултикултурната класна стая – начален образователен етап (теоретични аспекти на проблема), Теодора Стоянова, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Арх. Георги Козаров – познатият и непознатият, Доц. д-р Йордан Алексиев Велико Търново, , ,
  • Лясковският възрожденец Петър Оджаков 15.10.2014 г. – 180 г. от рождението на възрожденеца, Атанас Коев НЛМ Къща музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново, , ,
  • Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредица Хари Потър от Дж. К. Роулинг, Илияна Бенина Русенски университет "Ангел Кънчев", , ,
  • Наративът в историята и литературата – различното разказване за събитията и битието на хората, Гл. ас. Никола Бенин Русенски университет „Ангел Кънчев“, , ,
  • Професионални трансформации в книгоиздаването в края на ХХ и началото на ХХІ век, Докторант Светлана Минева Софийски университет "Св. Климент Охридски", , ,
  • Прочити на публицистичния текст, Гл. ас. д-р Марина Маринова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Бележки върху организацията на женската община и спорът за името ѝ с търновската градска община (1869 – 1872 г.) (по повод 145 г. от създаването на Търновска женска община), Тихомир Тонков, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Държавен архив – В. Търново, , ,
  • Синергия на информационните дейности и библиографските процеси, Д-р Красимира Александрова УниБИТ – София, , ,
  • Стопанска дейност на фамилията Бурови през Възраждането, Д-р Светла Атанасова Регионален исторически музей – Велико Търново, , ,
  • Насърчаване на четенето в начална училищна възраст чрез интерактивни методи на обучение в урока по български език, Теодора Красимирова Караколева, студент Научен ръководител: доц. д-р Мариана Мандева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Насърчаване на четенето в началното училище, Ренета Минчева, докторант ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" старши начален учител – ОУ "СВ. П. Евтимий" – В. Търново, , ,
  • За творчеството на един българин от Унгария, Д-р Радка Пенчева НЛМ Къща музей "Емилиян Станев" – Велико Търново, , ,
  • Дигитален модел на съвременен всекидневник, Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Раждането на Tурската република по страниците на българската преса, Гл. ас. д-р Мюмюн Исов Институт за изследване на Балканите, Тракийски университет – Одрин, Турция, , ,

Прочетете още

 • Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 100-годишнината от Балканските войни
 • Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г.
 • Съставители: доц. д-р Калина Иванова / д-р Иван Александров / доц. д-р Александър Ковачев
 • Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2014
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Списък с докладите от конференцията:
  • Инвестирането в иновативни библиотечни услуги - залог за бъдещето на библиотеките, Даниел Назаре, Клаудия Попеску Регионална библиотека „Джордже Барициу”, Брашов, Румъния, , ,
  • Уебсайт "Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции" – концепция и информационни възможности, Доц. д-р Таня Тодорова УниБИТ – София, , ,
  • Прикнижната издателска анотация като презентационно средство (примери от периода 1918-1944 г.), Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ -София, , ,
  • Авторскоправни политики на институциите на паметта. Библиографски преглед десет години назад, Гл. ас. д-р Румелина Василева УниБИТ – София, , ,
  • Постижения на програмата на eIFL за отворен достъп, Д-р Силвия Станчева УниБИТ – София, , ,
  • Създаване и управление на дигитална библиотека Управление на дигитално съдържание, Юрия Сматракалева Софтлиб ООД – София, , ,
  • Локалното пространство в глобалния свят: е-краезнание – иновативен начин за популяризиране на културно наследство, Д-р Красимира Александрова УниБИТ Росица Добрева РБ "Ст. Чилингиров" – Шумен, , ,
  • Архиви – библиотеки – музеи. Проект "Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски (Пусти) – Касинец", Калина Тодорова РБ "Христо Ботев" – Враца, , ,
  • Текущата национална библиография на Република България като информационно-търсеща система (ИТС), Доц. д-р Александър Ковачев ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Требичкото допълнение към проучванията на българския народен кръст, Десислава Първанова ОКИ "Музей за историята на София", , ,
  • Едно краеведческо произведение и сведенията за софийската Мала света гора, Кателина Салтирова-Павлова ОКИ "Музей за историята на София", , ,
  • Знаменити личности – библиотекари, Доц. д-р Елена Георгиева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Публичната библиотека в "обществото на знанието" – от петте закона на Ранганатан до мрежова реалност и "икономика на интелекта", Докторант Анелия Мутафчиева-Христова УниБИТ – София, , ,
  • Колекцията "Нестинариана" – библиографски указател, електронна и традиционна библиотека, Д-р Красимира Александрова УниБИТ Росица Добрева РБ "Ст. Чилингиров" – Шумен, , ,
  • Книгите за най-малките: предизвикателство за големите, Докторант Катя Кирилова СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Библиотеки и книгоиздаване в дневния ред на българската инженерна колегия 1893-1944, Николай Поппетров Институт за исторически изследвания, БАН, , ,
  • Книгата като подарък Резултати от социологическо изследване, Ас. Стефка Чернева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Мода в книгоиздателския бизнес: еротика и порнография, Ас. Стефка Чернева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Станислава Чалъкова Книжарница "Хеликон" – Велико Търново, , ,
  • Всекидневната преса и четенето: проблеми и тенденции, Докторант Оля Стоянова СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България, Гл. ас. Тихомир Стефанов ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Цвят и визуална комуникация, Докторант Полина Стойчева СУ "Св. Климент Охридски", , ,
  • Протестът като форма на комуникация: Студентската окупация `2013, Гл. ас. д-р Марина Маринова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Защо обичаме социалните мрежи?, Гл. ас. Георги Игнатов ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Онлайн репутацията – принципи на изграждане и основни комуникативни функции, Васил Димитров ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,
  • Велико Търново в полезрението на пътеписната литература в ХVI – ХIX век, Павлина Владева Лайънс клуб Велико Търново Царевец, , ,
  • Писателят и публицистът Владимир Русалиев 14 юни 2014 г. – 40 г. от смъртта на твореца, Атанас Коев НЛМ – Къща-музей "Ем. Станев", , ,
  • "Аз Бачо Киро съм един комита…", Д-р Иван Александров – директор РНБ "П. Р. Славейков"- В. Търново, , ,
  • Забравената проза на Панчо Михайлов, Д-р Радка Пенчева НЛМ – Къща-музей "Ем. Станев", , ,
  • Перпетум мобиле, Докторант Атанас Джажев УниБИТ – София, , ,
  • Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса, Гл. ас. Десислава Андреева ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "С думи управляваме хората" (Б. Дизраели), , ,
  • Щрихи от читателския портрет на участниците в "Забавното лятно четене", Марчела Борисова Столична библиотека, , ,
  • Новите функции на библиотекаря, Мартина Янкова ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", , ,

Прочетете още

Препоръчани Книги

Войната на верите

 • Автор: Людмила Филипова
 • Език: български
 • Издателство: Enthusiast
 • ISBN: 9786191645473
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 416

1393 г. Търновград. Баязид Светкавицата е повел войските си към последната крепост на Второто българско царство. А цар Иван Шишман бяга, оставяйки защитата на града в ръцете на обичан от народа духовник. 1443 г. Южна Франция.

Прочетете още

Как да бъдеш щастлив

 • Автор: Ариан Шерин , Дейвид Конрад
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845874
 • Година на издаване: 2024
 • Корица: меки
 • Страници: 256

Щастието… Всички го преследваме неуморно, но то има лошия навик да ни се изплъзва ловко и подло като змиорка, намазана с олио.

Прочетете още

Желязната дъщеря (Железните феи 2)

 • Автор: Джули Кагава
 • Език: български
 • Издателство: Пробук
 • ISBN: 9786197733068
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 480

Скиптърът на сезоните е откраднат, Зимен принц е убит, а единственият жив свидетел е Меган. Истината трябва да излезе наяве, но щом попада в плен на Зимните фей, Меган осъзнава истинското значение на думите на нейният любим Аш.

Прочетете още

Кралството на страховитите (Кралството на прокълнатите 3)

 • Автор: Кери Манискалко
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844457
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 440

Емилия беше готова на всичко, за да намери убиеца на сестра си Витория. Дори да продаде душата си и да приеме да живее в Ада.

Прочетете още

Емоциите

 • Автор: Ленард Млодинов
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542845010
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 264

Нашите емоции ни отвеждат до дълбините на мъката и висините на радостта. Те са доминиращият двигател зад изборите и постъпките ни, причината да формулираме и постигаме целите си.

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Ролята на библиотекаря в дигиталната ера (чрез опита на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ - Велико Търново, в реализирането на проекти с европейско финансиране)

Статия на доц. д-р Калина Иванова в сп. Везни за проектната дейност на библиотеката 

Прочетете още

Отиде си Луизина Савкова -началник отдел Регионални дейности към Министерство на културата

С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна Луизина Савкова, началник отдел „Регионални дейности“ в Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ на Министерство на културата.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.