Regional Library Petko R. Slaveykov

Veliko Tarnovo

National scientific conference with international participation "Libraries-Reading-Communications"

Since 2002 to the present day, the Regional Public Library "Petko R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo is the main organizer of the National Scientific Conference "Libraries-Reading-Communications". The first scientific conference was held on September 28-29, 2002. The conference involves highly qualified specialists in the field of library science, communications, information technology, and education. Since 2009, international participation has been included in the scientific conference, and since 2013, the conference proceedings have been published by the Publishing House of the National Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo with the financial support of "Prosveta – Sofia" Publishing House AD. Each conference has a specific current theme that guides the selection of papers included in the plenary session of the conference.

In addition to the main co-organizer VTU "St. St. Cyril and Methodius" over the years, co-organizers of the conference have been the Association of University Libraries (AUL) - Sofia, the Global Libraries-Bulgaria Foundation, Veliko Tarnovo Municipality, and the University of Library Studies and Information Technologies (UniBIT).

In recent years, the partnership between the library and the two universities has become sustainable and contributes to the successful organization and implementation of the conference.

Interested readers of the conference proceedings, as well as specific papers, can access them for free through the library's website under the "Conference" section, where electronic versions of the proceedings from the XIIth to the XXIIth scientific conference are available. A bibliographic index compiled by the "Reference-Bibliographic and Local Knowledge" department is also available to assist in searching for specific papers or topics. The index provides an analytical overview of all papers, scientific communications, presentations, and corporate presentations included in the published and printed scientific proceedings for the period 2002-2020. The publications are arranged chronologically and cover 24 main sections, varying in volume, content, and theme.

 • Twenty-second national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", on the topic "Standardization and methodology in the digital conversion of cultural and historical heritage"
 • Veliko Tarnovo, November 16–17, 2023.
 • Organisers: Assoc. Prof. Ph.D Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2024
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • Additional video materials: official greetings, closing word, book presentation "There is such a country. Notes on the Bulgarian crises" with author Tony Nikolov

 • List of papers from the conference:
  • Дигитализацията на културно-историческото наследство – полезна инициатива или реална необходимост, проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София), , Presentation , Video
  • Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви - Инвестиция С11.17 от Национален план за възстановяване и устойчивост, Мариана Проданова (Координатор Инвестиция С11.17 от ПВУ, Министерство на културата), , Presentation , Video
  • Нискобюджетната дигитализация и частните колекции, д-р инж. Росен Петков, Боряна Савова (СОКИ, София), , ,
  • Стручно усавршавање библиотекара, изазови професије, Соња Шуковић, Славица Младеновић, Александра Аџић (Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш, Србија), , Presentation , Video
  • Дигиталната колекция на Обществена библиотека Крушевац, Сърбия, Снежана Ненезић (Обществена библиотека Крушевац, Сърбия), , Presentation , Video
  • Технологични предизвикателства в дигитализацията на културно-историческото наследство в Народна библиотека „Иван Вазов" в двугодишна перспектива, Димитър Минев, Иван Крачанов (НБ "Иван Вазов", Пловдив), , Presentation , Video
  • Проект "Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен", д-р Росица Добрева (РБ „Ст. Чилингиров", Шумен), , , Video
  • Ефективно управление на библиотеката: Ролята на Коха и иновациите, Николай Господинов (РБ "Любен Каравелов", Русе), , Presentation , Video
  • Дигитализацията и съвременното изобразително изкуство (Представяне на проект "Алманах на просветителите", реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура"), Стефан Стефанов, Мартин Карагеоргиев - Основатели на „Движение на просветителите" - организация в сферата на културата и изкуствата, , , Video
  • Hieronim Lopacinski Provincial Public Library in Lublin - activities for readers and libraries, Joanna Chapska (Hieronim Lopainski Provincial Public Library in Lublin, Poland), , Presentation , Video
  • Дигитализация и каталогизация на старопечатния фонд на Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" - проблеми и предизвикателства, Валя Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , Presentation , Video
  • Дигитализация в работата на Център за гръцки език и култура, доц. д-р Димитриос Румпос (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • Великотърновският главен учител Йоан Симеониду и неговите книги, проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"), , Presentation , Video
  • Въвеждане на съвременни способи и прилагане на изискванията на закона за счетоводството в системата на народните читалища, д-р Сезер Нихат (Община Дулово), , , Video
  • Етични стандарти и публична комуникация, гл. ас. д-р Марина Маринова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • По повод 80 години от спасяването на българските евреи, гл. ас. д-р Арсини Колев (УниБИТ – София), Paper , ,
  • Световното културно-историческо наследство в дигиталната платформа ProQuest, д-р Цветелина Димитрова (Кларивейт Аналитикс за България), , Presentation , Video
  • Представяне на проект „Библио". Връчване на сертификати на обучаемите, проф. дфн Иванка Янкова, д-р Деница Димитрова (УниБИТ – София), , Presentation , Video
  • Писателските архиви. Архивът на Емилиян Станев, д-р Радка Пенчева (НЛМ - Къща-музей „Емилиян Станев" – Велико Търново), , , Video
  • Никола Начов - Добавки и оправки към "Български книгопис за сто години 1806-1905" от Александър Теодоров-Балан, доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , , Video
  • Личен фонд адвокат Константин Борисов Константинов - една семейна хроника на над 250 години, д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив" – Велико Търново към Дирекция „Регионален държавен архив"), , ,
  • Около Черно море. Вторична употреба на хидроними – уводни въпроси, Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич" гр. Познан, Полша), , Presentation , Video
  • Гарантиране на информационната сигурност в социалните мрежи, гл. ас. д-р Мирослав Дечев (Институт по роботика – БАН), , Presentation , Video
  • Разгласяване на актовете на общинските съвети, Светослав Мишев, докторант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , ,
  • Книгодаряването в зоната на политическата жестовост, доц. д-р Десислава Андреева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"), , Presentation , Video
  • Документално наследство в Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий". Паметта за Балканските войни, Ивана Николова, студент (УниБИТ – София), , ,

Read more …

 • Twenty-first national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", on the topic "Interpreting the historical theme in literature in the 21st century"
 • Veliko Tarnovo, November 17–18, 2022.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2023
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

 • List of papers from the conference:
  • Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот, проф. д-р Пламен Павлов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Историческата тема на страниците на сп. „Везни“, чл.-кор. Иван Гранитски (БАН, София), , ,
  • Иларион Макариополски: път, подвижничество, памет, проф. дин Вера Бонева (УниБИТ, София), , ,
  • Съвременен прочит на историческия път на МДТ „Константин Кисимов“. Издания на издателство „Фабер“, Иван Митев (МДТ „Констaнтин Кисимов“), , ,
  • Историческите теми съхраняват времето, Соня Шукович, Славица Младенович (Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш), Paper , ,
  • Организация и старинни библиотечни каталози, Мафалда Нобре, Тереза Амарал (Главна дирекция за културно наследство – Национален дворец Мафра, Португалия), , ,
  • От скролиране към сканиране – семиотични аспекти на националната история и култура в контекста на съвременните медии, Снежана Ненезич (Обществена библиотека в Крушевац), Paper , ,
  • Разпознаваемост, място и бъдеще на читалищната мрежа (анализ върху проведено анкетно проучване), проф. д-р Венцислав Велев (УниБИТ – София), Paper , ,
  • Непознатият Ами Бакалов, д-р Росен Петков (СОКИ – София), , ,
  • Представяне на книга „Мозайка от историята на Стара Загора“ – краеведско изследване, Снежана Маринова, проф. д-р Светла Димитрова (РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора и ЕМО „ЕТЪР“), , ,
  • Наименования на видове и форми на туристически пътувания на полски и български език (онлайн представяне), Марта Гайенцка (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша), , ,
  • Служебните копия на московски Четиминей от втората половина на XVIII век – между редакцията и печатницата, доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ – София), Paper , ,
  • Историческите изследвания в началото на XXI в. през поредния тренд: предизвикателства и възможности, ас. Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания при БАН), Paper , ,
  • Историография на мезорегионите – по примера на Западните Балкани, доц. д-р Георги Георгиев (Македонски научен институт), Paper , ,
  • Историографски проблеми на малкия регион: трансгранични проекти, гл. ас. д-р Володя Милачков (Институт за исторически изследвания при БАН), Paper , ,
  • Политическа митология и национална идентичност, доц. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания при БАН), Paper , ,
  • Световните войни: антропологичен подход и популярни представи, доц. д-р Петя Димитрова (Институт за исторически изследвания при БАН), , ,
  • Инфраструктурни измерения на модерността и глобализацията (железниците), доц. д-р Ангел Джонев (Институт за исторически изследвания при БАН), , ,
  • Черковнославянската книжовност – възвърнати български дарове (по библиотечни сбирки от търновския край), проф. дфн Димитър Кенанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Paper , ,
  • Храмовете на архитектон Димитър Сергюв, д-р арх. Милен Маринов (Министерство на културата), Paper , ,
  • Модерни технологии за организация и опазване на библиотечните фондове, доц. д-р Боряна Хаджиева, гл. ас. д-р Камелия Нушева (УниБИТ – София), , ,
  • Историографският ракурс в съвременните научни изследвания, доц. д-р Румелина Василева (УниБИТ – София), Paper , ,
  • Маркетинг и PR като ключ към партньорство и координация (на библиотеки, музеи, архиви), доц. Евгения Русинова (УниБИТ, София), Paper , ,
  • Ролята на Държавна агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ за реализирането на устойчива държавна политика за българите в чужбина, доц. Камелия Нушева (УниБИТ, София), Paper , ,
  • Историческата тема в творчеството на Бойка Асиова, д-р Радка Пенчева (НЛМ-Къща-музей „Емилиян Станев“ – Велико Търново), Paper , ,
  • Представяне на книгите „Полъх от дълбините“, „По билото на миналото“, „Ожадняла река“, „Сърце на длан“ и „Някъде там“, Румен Стоичков (София, журналист), , ,
  • Краеведската тема в изданията на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, доц. д-р Александър Ковачев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Paper , ,
  • Народни представи за демоничните същества от Великотърновско, гл. ас. д-р Павлин Чаушев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), , ,
  • Самоиздаването в България - професия или предизвикателство, ас. д-р Стефка Чернева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Paper , ,
  • Социокултурни и лингвистични аспекти в обучението на децата билингви, д-р Сезер Нихат (Община Дулово), , ,
  • Дейност на врангелистите във великотърновско (1921–1923), д-р Тихомир Тонков (Отдел „Държавен архив“ – Велико Търново към Дирекция „Регионален държавен архив“), , ,
  • Произход на името Царевград Търнов, Светослав Мишев (Младежки дипломатически клуб “Имхотеп”), , ,
  • Добри Тодоров – един забравен радетел на просветата в гр. Провадия, д-р Драгомир Георгиев (Исторически музей – Провадия), Paper , ,
  • Партньорските отношения между НЧ „Надежда–1869“, Клуб по битова култура и Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, Павлина Владева (НЧ „Надежда–1869“), Paper , ,
  • Рибите в бита и езика на българите, Йоланта Гола (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша), Paper , ,
  • Първият футболен мач между България и Полша (12.09.1937 г.) от гледна точка на полската преса, Якуб Гиершал (Университет „Адам Мицкевич“ гр. Познан, Полша), , ,
  • Представяне на проекти по програма “Еразъм +“ – DigiPrior и MobiReel, доц. д-р Калина Иванова, д-р Росен Петков (РБ „П. Р. Славейков“, СОКИ – София), Paper , ,

Read more …

 • Twentieth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the provision of information for persons with special needs
 • Veliko Tarnovo, November 17, 2021.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2022
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Nineteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to strategies and partnerships between archives, libraries and museums for the preservation and access to cultural and historical heritage. It also marks the 75th anniversary of the birth of Prof. Dr. Maria Mladenova, one of the founders of the Department of Library Science
 • Veliko Tarnovo, November 17–18, 2020.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2021
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • The eighteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 130th anniversary of the first public library in Veliko Tarnovo, to the topic of the application of library legislation, copyright and to the 70th anniversary of the birth of Prof. Dr. Elena Georgieva, one of the founders of the Department of Library Science
 • Veliko Tarnovo, November 14–15, 2019.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2024
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Seventeenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 190th anniversary of the birth of Father Matej Preobrazhensky - a prominent Bulgarian revivalist and educator and to the topic of children's books and early childhood reading Veliko Tarnovo, November 15-16 2018
 • Veliko Tarnovo, November 15–16, 2018.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2019
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • The sixteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 190th anniversary of the birth of the prominent Bulgarian poet, publicist and politician Petko Rachev Slaveikov and 25 years since the establishment of the department of "Library Science and Bibliography" at VTU "St. St. Cyril and Methodius"
 • Veliko Tarnovo, November 16–17, 2017.
 • Organisers: Prof. ScD Ivanka Yankova / Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2018
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Fifteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the digital conversion of literary and cultural-historical heritage
 • Veliko Tarnovo, November 17–18, 2016.
 • Organisers: Prof. ScD Ivanka Yankova / Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2017
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Fourteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 830th anniversary of the uprising of the boyars Peter and Asen and the restoration of the Bulgarian state
 • Veliko Tarnovo, November 17–18, 2015.
 • Organisers: Prof. ScD Ivanka Yankova / Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2016
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Thirteenth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 125th anniversary of the creation of the first public library in Veliko Tarnovo
 • Veliko Tarnovo, November 13–14, 2014.
 • Organisers: Prof. ScD Ivanka Yankova / Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2015
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

 • Twelfth national scientific conference with international participation "Libraries - reading - communications", dedicated to the 100th anniversary of the Balkan Wars
 • Veliko Tarnovo, November 14–15, 2013.
 • Organisers: Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova / Dr. Ivan Alexandrov / Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev
 • Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2014
  ISSN: 2683-0981 (online)
  ISSN: 1313-8138 (print)

Read more …

Recommended Books

Smart predi rojdestvo

Death before Christmas

 • Author: Svetla Andreeva
 • Language: bulgarian
 • Publisher: Faber
 • ISBN: 978-619-001686
 • Year of publication: 2023
 • Cover: soft
 • Pages: 94

"The stories in Svetla Andreeva's new book are similar and united by the interrogator Dragolyub Mihailov.

Read more …

Never ending time

 • Author: Petar Stoyanovich
 • Language: bulgarian
 • Publisher: Knigomania
 • ISBN: 9786191953691
 • Year of publication: 2023
 • Cover: hard
 • Pages: 392

"Never ending time" by Petar Stoyanovich are memories without the burden of memory.

Read more …

To catch the forest

 • Author: Galya Shcherbeva
 • Language: bulgarian
 • Publisher: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Year of publication: 2023
 • Cover: soft
 • Pages: 176

30 of the most inspiring stories and travel ideas from the show "To Catch the Forest"

Read more …

istorii-ot-rachniya-bagazh

Stories from hand luggage

 • Author: Georgi Milkov
 • Language: bulgarian
 • Publisher: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Year of publication: 2023
 • Cover: soft
 • Pages: 520

In "Stories from the Hand Luggage" Georgi Milkov describes encounters, places and events that made him become a diligent collector of experiences.

Read more …

Wound

What is sacrifice? To die on the battlefield in the name of the fatherland or to save the life of a child?

Read more …

See all recommended books

Annual Competitions

"/Un/solved case"

The National Crime Writing Contest, under the general title of "/The/ Unsolved Case," will launch in 2021. The contest is held over a one- or two-month period, traditionally during the fall season of a given calendar year.

Read more …

Summer campaign "Come to the library"

The Summer Campaign "Come to the Library" is an initiative, conceptually designed to provoke the students from I to XII grade from Veliko Tarnovo, who are readers of RL "Petko R. Slaveykov" to read more and more books during the summer holidays.

Read more …

"My hometown"

With the longest and most successful implementation is the annual competition "My hometown". Its first edition was in 2000 and has since become a favorite and recognizable for the participants from the city and the region.

Read more …

Foyer of the book with an autograph

Regional Library "Petko R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo over the last ten years has established an extremely prestigious cultural event, which is the "Foyer of the book with an autograph". The philosophy of this forum is related to the promotion of Bulgarian printed book production not only in the region, but also nationally.

Read more …

Latest News

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Read more …

Visit to the colleagues in RL "Nikola Furnadzhiev", Pazardzhik

The team of RL "P. R. Slaveykov" was on an exchange of experience in RL "Nikola Furnadzhiev", Pazardzhik.

We got acquainted with the structure of the library and exchanged experience by department with colleagues from the Pazardzhik Regional Library. The director of the library Lachezar Rikov presented the development of the library over the years and presented a picture of their library building to the Art Department fund. All colleagues left with a gift of a pencil with a thought related to the book and reading.

See all news

Regional Public Library

Petko R. Slaveykov

5000 Veliko Tarnovo

2, Ivanka Boteva

prs@libraryvt.com

Assoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova

Director

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Dr. Ivan Aleksandrov

Deputy Director

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Branch 'Buzludzha'

8, Denyo Chokanov st.

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Main Building

2, Ivanka Boteva st.

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Art Department

8, Krakov st.

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Department for Senior Readers 'Snejana Yaneva'

7, Simeon Veliki st.

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Branch 'Slaveiche'

7, Simeon Veliki st.

Children's Department

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Foreign Language Centre 'Eagle'

7, Simeon Veliki st.

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.