Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности

Велико Търново, 17 ноември 2021 г.

Съставители:
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2022

ISSN: 2683-0981 (online)

ISSN: 1313-8138 (print)

 

Сборникът в PDF

 

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

 

Академични дисциплини, свързани с хората със специални потребности в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки в УниБИТ

проф. дн Таня Тодорова, гл. ас. д-р Събина Ефтимова (УниБИТ, София)

Педагогическата работа с глухонемите деца: информационен ресурс на библиотеките през ХХI в. (Проскопия на препоръчителния библиографски списък на подбраната литература с хронологически обхват на прегледаните de visu публикации за 50 г., установени в е-пространството: 1970 – 2021 г.)

проф. д.п.н. Александра Куманова, д-р Николай Василев, Петя Тодорова
(УниБИТ, София)

Информационно осигуряване на лицата със специални потребности в библиотеките

Ивелина Дамянова
(УниБИТ, София)

Хора с увреждания и лица със специални потребности в сръбските публич-ни библиотеки (тенденции, услуги, програми)

Надица Костич, Елизабета Георгиев
(Народна библиотека в Пирот, Народна библиотека „Детко Петров“, Цариброт)

Формиране на проектна компетентност на бъдещите библиотечно-информационни специалисти

проф. д-р Марина Колесникова, доц. д-р Олга Чурашева
(Санкт-Петербургски държавен институт на културата)

Електронните книги и хората със зрителни проблеми

Павлинка Владева
(НЧ „Надежда – 1869“ гр. Велико Търново)

Книгата като източник на вредни знания: (от историята на цензурата)

дфн Татяна Маркова
(Библиотека РАН, Санкт-Петербург, Русия)

Достъп до електронни книги в библиотеките: от възможност до задължи-телно условие за библиотеките при COVID-пандемия

Спаска Тарандова
(ФГББ, докторант СУ „Св. Климент Охридски“)

Библиотеката – отворена за всички

доц. д-р Атанас Владиков, Валентин Апостолов,
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“)

 

„Библиотеката – място за книги, хора и идеи”: модерна технология на теле-визионното предаване на „БНТ 1”

гл. ас. д-р Марина Маринова
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Актове на общинските съвети, свързани с работата с хора със специални потребности

Светослав Минков, докторант
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Автентичност на музейните обекти и достъпност – уравнение, което трябва да се реши в бъдещето

Марин Маринов
(Регионален исторически музей, Велико Търново)

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

доц. д-р Венцислав Велев
(УниБИТ, София)

Финансови инструменти за подпомагане на творчески дейности на народ-ните читалища

д-р Сезер Нихат
(УниБИТ, София)

Проучване на добри практики за използване на химически спомагателни средства при опазване на писменото наследство

д-р инж. Искра Цветанска
(УниБИТ, София)

Цифровото четене като методически похват в обучението по български език и литература в начална училищна възраст

д-р Златина Димитрова
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Библиографската дейност на Народна библиотека "П. Р. Славейков" (2015–2019 г.). По случай 130 г. от създаването на първата публична библиотека във В. Търново 1889 г.

доц. д-р Александър Ковачев
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Кой е първият образ на библиотекар в литературата

Цветомира Миковска
(УниБИТ, София)

Типовете образи на библиотекари в литературата

Цветомира Миковска
(УниБИТ, София)

Всичко включено в цена или ол инклузив? За различни наименования на хотелски тарифи в полски и български език

Марта Гайенцка, докторант
(Университет „Мария Кюри-Склодовска“)

Село Полски Сеновец – история и съвременност

д-р Тихомир Тонков
(ДА – Велико Търново)

Христо Иванов с уникален индивидуален почерк в изграждането на компо-зиционните мотиви с техниката сграфито-керамика

Марин Вутов
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Незабравените Алберт и Стефан Гечеви

Ренета Константинова, Валерия Йорданова
(Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе)

Асен Разцветников – пречупеният мечтател

Атанас Коев
(НЛМ Къща музей „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново)

Застраховане и гаранции при медицински туризъм в България

Александър Горанов

(УниБИТ, гр. София)

Административни органи в сферата на правата на хората с увреждания

Светослав Мишев, докторант
(Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

 

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib