Деветнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство. Отбелязва и 75-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова, една от основателите на катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021

ISSN: 2683-0981 (online)

ISSN: 1313-8138 (print)

Сборникът в PDF

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

Нуждата от промени в читалищното законодателство – проблеми и перспективи

Доц. д-р Венцислав Велев
МК, УниБИТ

Политики на Министерството на културата насочени към активизиране на взаимодействията между библиотечната и музейната мрежи и тяхната роля за съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство (Акценти)

Доц. д-р Венцислав Велев
МК, УниБИТ

Книжната информация като модел за триизмерни проекции (модерни форми на представяне културното наследство в РИМ - Велико Търново)  

Гл. ас. д-р Пламен Събев
РИМ – Велико Търново

Магистрала на постмодерното библиотекознание – интегрална стратегия на универсалната планетарна хуманитаристика за националните школи (Знаниевият клъстер библиотекознание, библиография, библиографознание, книгознание, полиграфия, архивистика, палеография, документалистика, информатика, информационни технологии : Историографска и теоретична научно-практическа синергия)  

Проф. д.п.н. Александра Куманова
Ас. д-р Николай Василев
УниБИТ

Сътрудничеството в GLAM-сектора и обучението по библиотечен и информационен мениджмънт  

Проф. д.н. Таня Тодорова
Проф. д-р Мариела Модева
УниБИТ

Приоритети на държавната библиотечна политика на Руската федерация в областта на опазване на библиотечните фондове  

Доц. д-р Олга Чурашева
Санкт-Петербургски държавен институт на културата

Народно читалище „Надежда 1869” - пример за добри практики и сътрудничество с РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново  

Ивелина Митева
НЧ "Надежда 1869", гр. Велико Търново

Oценката на състоянието на „Мениджмънт в културната сфера: библиотеки, музеи, галерии, паметници на културно-историческото наследство”  

Вилиана Божинова, докторант
УниБИТ

„Изрезки“ от кутията на Димо Минев и са ли те културно-историческо наследство?  

Милена Игнатова
Университетска библиотека, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Подобряване на достъпа до дигитално съдържание в Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив  

Иван Крачанов
РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Превръщане на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване и достъп на документалното наследство  

Д-р инж. Искра Цветанска
УниБИТ

Еразъм проект „BIBLIO“ и новите перспективи пред библиотечно-информационните специалисти в дигиталната ера

Проф. дфн Иванка Янкова
УниБИТ – София
Доц. д-р Калина Иванова
Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново 

Музейни и книжни експозиции за печат, изкуство, творци и знаменити личности в Португалия

Проф. д-р Лъчезар Георгиев
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Архитектура и музейни експозиции в Латинска Америка. Водещи аспекти, проблеми, тенденции

Гл. ас. д-р Стела В. Георгиева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Лексика на ресторантьорство в туризма в полски и български език  

Марта Гайенцка, докторант
Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

Д-р Васил Берон и историята (на основа на книгата му „Археологически и исторически проучвания“)  

Д-р Радка Пенчева
НЛМ, музей „Ем. Станев“ – В. Търново

Мотиви и фактори, благоприятстващи четенето при деца от начален училищен курс  

Доц. д-р Росица Кръстева
УниБИТ

Внедряване на RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на библиотечния фонд и обслужване на читателите  

Невяна Минкова
Дилком България ЕООД

Защо е важна темата за дизайна на обучение на надарените деца в днешното училище?  

Таня Мишева, докторант
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

„Фантазии в метал” - Изкуство и памет, рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра  

Даниела Недялкова
Сдружение с нестопанска цел "Дунавски струни", Силистра

Новият библиотекар и модерната библиотека

Проф. дфн Иванка Янкова,
Деница Димитрова, докторант
УниБИТ – София

Къпиновският манастир „Свети Николай Чудотворец” по време на Възраждането  

Павлина Владева
НЧ "Надежда 1869"

Лясковският просветител и публицист Димо Хранов  

Атанас Коев
НЛМ, музей "Ем. Станев" – В. Търново

Търновската община 1763–1878 г.

Д-р Тихомир Тонков
Държавен архив, Велико Търново

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib