Народна Библиотека Петко Р. Славейков

гр. Велико Търново

Проекти

 • Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Boosting digital skills and competences for librarians in Europe

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA: Проектът „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива. Проект BIBLIO обединява 10 партньори от пет държави, като в партньорската мрежа участват секторни организации - национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Координатор: Алтео Валентини

Координатор от страна на УниБИТ: проф. дфн Иванка Янкова

Партньори:

 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BARI, ITALY
 • ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE – ROME, ITALY
 • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL- FOLIGNO, ITALY
 • CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING TO UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA, BULGARIA
 • GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION – SOFIA, BULGARIA
 • SIA DMG – RIGA, LATVIA
 • KULTURAS INFORMACIJAS SISTEMU CENTRS – RIGA, LATVIA
 • HELLENIC OPEN UNIVERSITY – PATRAS, GREECE
 • ALL DIGITAL AISBL – BRUXELLES, BELGIUM
 • Public libraries 2030 - BRUXELLES, BELGIUM

Прочетете още

 • Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази. European teens as readers and creators in gender-positive narratives

БЮЛЕТИН 1

БЮЛЕТИН 2: ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ

БЮЛЕТИН 3: ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

БЮЛЕТИН 4 : ПУБЛИКУВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ РАЗКАЗИ

БЮЛЕТИН 5 : РАБОТИЛНИЦИ С ИЛЮСТРАТОРИ

БЮЛЕТИН 6 : РЕЗУЛТАТИ И ФИНАЛНА СРЕЩА

Проектът G-BOOK 2 е продължение на проект „G-book: книга – пол и идентичност: Детски читатели и библиотечни колекции”. Проектът създаде първата европейска библиография за половата идентичност в областта на литературните текстове за деца. Налице е напълно иновативен вариант и засега такава библиография не е съставяна. Характерно за библиографията е че включва допълнителни информационни документи като интерактивни игри, тематични пътеки, листове за четене и повече информационни материали: https://g-book.eu/bg/

Надграждащият проект G-BOOK 2: Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази e в рамките на Програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“ на Европейската комисия. Чрез постигане целите на проекта се подкрепят приоритетите на програма „Творческа Европа“ за насърчаване на аудиовизуалните, културните и творческите организации да работят в цяла Европа, за привличане и достигане до нови читателски аудитории и да се усъвършенстват уменията, необходими в дигиталната ера.

Чрез умелото прилагане на транснационалната концепция на местно ниво европейските културни и аудиовизуални произведения ще достигнат до публиката в други страни и ще допринесат за запазването на културното и езиково многообразие.

Транснационалната мобилност на полово положителната тийнейджърска литература се засилва чрез събиране на най-подходящите произведения, създадени на 6-те езика на консорциума (+ немски) и интегрирането им във вече съществуваща транснационална онлайн библиография от G-BOOK 1.

Някои от тези произведения, съществуващи на книжния пазар ще бъдат набавени на хартиен носител, за да бъдат включени във фондовете на партньорските библиотеки.

Като основна целева аудитория предстои тийнейджърите да се включат в разработването на темите на проекта по време на транснационален училищен конкурс, който ще инвестира творчески дейности за писане и визуални представяния чрез графични изкуства, включително филми и видео;

- Тийнейджърите също ще допринесат за създаване на материали за комуникация, като проектират графичен предмет за G-BOOK 2 - стикери, които да се разпространяват по време на събитията по проекта.

Публикуването на материалите ще бъде част от развитието на аудиторията, тъй като всички произведения от учениците в международния конкурс, ще бъдат събрани в окончателна публикация на G-BOOK 2. Това издание ще бъде преведено на всички езици на партньорите в проекта и ще бъде достъпно за много широка аудитория в Европейския съюз.

Основните цели на този проект са:

- да подкрепи разпространението на различни форми на полово положителна тийнейджърска литература на ниво ЕС;

- да информират и ангажират целевата аудитория (ранните тийнейджъри) по теми, свързани с пола, в перспектива за еманципацията, като същевременно развиват своите творчески умения;

Тези цели ще бъдат постигнати чрез набор от добре структурирани дейности:

- Тематично разширяване на първата библиография на ЕС за полово положителна детска литература, като включи книги за възраст - 11-14 години;

- Езиково разширение на вече създадената библиография чрез включване на книги и на немски език;

- Развитие на публиката и повишаване на осведомеността на учениците в средните училища чрез:

а) 6 конкурса за писане по теми, свързани с пола;
б) Превод на наградените истории на 6 езика; 
в) Публикуване на наградените истории;
г) Създаване на международен визуален разказ на всички наградени истории (по 1 на държава), за да насърчи артистичното изразяване на тийнейджърите.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца, като поради пандемията от COVID 19 стартът през м. Септември 2020 г. се състоя през м. Декември същата година. Транснационалните работни срещи на този етап се реализират онлайн.
Координатор на проекта е университета в Болоня, Италия, а останалите партньори на Великотърновската регионална библиотека са: Университет 13 в Париж, Франция, Дъблинския университет – Ирландия, Университета във Виго, Испания и Столична библиотека – Любляна, Словения. 

Прочетете още

 • Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, но също и сред институциите за професионално образование, като средство за обновление на методите за работа и обучителните материали за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна/ниско-бюджетна дигитализация.

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET или C-VET). В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения с перспектива за учене за цял живот.

Проектът Mobile Digitizing се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът представя само гледните точки на авторите и Комисията не е отговорна за информацията, която се съдържа в него.

Прочетете още

 • Tърсене на работа с помощта на библиотекарите (Програма Еразъм+) / job-hunting with the help of librarians

През 2015 и 2016 г. РНБ „П. Р. Славейков” – В.Търново ще реализира обучителни дейности за библиотечни специалисти и за граждани по Програма Еразъм + чрез проект „LinkInJob-job hunting with the help of Librarians”.

Проектът е в партньорство с други 6 обществени и университетски библиотеки от Австрия, Ирландия, Латвия, Румъния, Словения и Финландия. Към библиотеката в гр. Линц, Австрия съществува образователен център за възрастни, подпомагащ библиотечните услуги, а Столичната библиотека в Любляна (Mestna knjiznica Ljubljana), Словения е координатор на проекта.

"LinkINjob: търсене на работа с помощта на библиотекарите е проект, който подкрепя стратегията Европа 2020, укрепване на знанията и иновациите като движеща сила за бъдещ растеж. Една от целите на стратегията до 2020 г. е да се повиши равнището на заетост на населението на възраст 20-64 години, който в момента е 69% до най-малко 75%, за да се увеличи участието на жените и по-възрастните работници и да се улесни по-ефективно интегрирането на мигрантите в работната сила.

Този проект е пряко насочен към една от основните цели на Стратегията „Образование и обучение 2020”. През февруари 2014 г. около 25 920 милиона са безработните в Европа, а нивото на безработица е 11,9%. Това е от съществено значение за безработните да бъдат информирани, че те могат да получат нови знания и развитие на социалните и гражданските им умения като средство за предотвратяване на социалното изключване. Безработните са изправени пред много проблеми, когато търсят работа, например липсата на информационна грамотност и умения за откриване на собствени лични силни и слаби страни и интереси. Съвременните обществени библиотеки са местни центрове за образование, култура, информация и в същото време работят като точки за социални срещи. Библиотеките са станали важна връзка и точка за сътрудничество между професионалното образование и обучение и пазара на труда.

Целевата група на проекта - безработните ще бъдат информирани за възможностите за учене през целия живот: неформалното образование и неформалното обучение. Чрез образование и обучение трябва да се даде възможност на всички граждани да се възползват от качествено образование и за придобиване и обновяване през целия си живот на знания, умения и компетенции, необходими при трудова за заетост, социално приобщаване, активно гражданство и лична реализация.

РНБ „П. Р. Славейков” е разработила интернет страницата на проекта (посети http://linkinjob.eu/), на която през 2015 година ще бъде предоставена информация за гражданите от всички партньорски страни за предстоящи обучения и организирани прояви по проекта.

Отзиви в медиите:

Фокус Нюз

НАБИС

Velikotarnovoutre.bg

Янтра днес

Борба

Прочетете още

 • Полова идентичност: Децата читатели и библиотечните колекции

През тази година Регионална библиотека П. Р. Славейков работи по реализацията на проект „G-book - Gender Identity : Child Readers and Library Collections“ или „Полова идентичност - децата читатели и библиотечните колекции“ с финасовата подкрепа на Програма „Креативна Европа“, под-програма Култура. Темата е нова за България и все още не е добре позната, но е все по-актуална и навлизаща в ежедневието ни. Напоследък и в България има детски автори, които пишат и издават книги, засягащи идеята за полова идентичност.

gbookBanner

Детската литература играе решаваща роля в развитието на половата идентичност на момичетата и момчетата. Децата са склонни автоматично да приемат модели, които им се представят и следователно да се идентифицират с герои, които принадлежат към тяхната група по пол. Това особено важи за избор на "професиите". Децата са свикнали и приемат за напълно нормално да има разделение на женски и мъжки професии – т.е. момиченцата да са медицински сестри, готвачки, учителки и др., а момченцата да са пилоти, механици, инжинери и т.н. Много често приемането на тези стериотипни роли е продиктувано и от ролите, давани на героите в илюстрираните детски книжки.

По тази причина е много важно все повече да се активизира и идеята за положителната полова литература за деца, като се предложат книги, които не разделят половете по професии, за семейството и т.н. Днес и особено в някои европейски страни този вид детска литература може да представлява много важен образователен инструмент по важни въпроси като, интеграцията, зачитането на културните, социалните и религиозните различия.

За съжаление, все още има големи различия по отношение на начина, по който европейските страни се занимават с полова идентичност в детската литература. В тези страни, където равнопоставеността на половете се наблюдава повече, създаването на полово-положителна детска литература следователно е по-широко разпространено. Но от друга страна, има няколко страни, където разпространението на този вид литература току-що е започнало или не е така силно развито като при нас.

Партньори

 • Болонски университет (ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA) -
 • Болоня, Италия
 • Университетът във Виго (UNIVERSIDAD DE VIGO)-
 • Виго Понтеведра, Испания
 • Университетът Париж-13 (UNIVERSITE PARIS 13) –
 • Вил нюз, Франция
 • Дъблински университет - DUBLIN CITY UNIVERSITY –
 • Дъблин, Ирландия
 • Библиотека – гр. Сараево - Biblioteka grada Sarajeva –
 • Босна и Херцеговина
 • Региопнална библиотека „П. Р. Славейков“ –
 • Велико Търново, България

Проектът ще създаде първата европейска библиография за половата идентичност в областта на литературните текстове за деца. Като в това има изцяло новаторски аспект, тъй като такава библиография до момента не съществува на такова ниво. Библиографията, създадена в рамките на проекта, ще се характеризира с качество и количество като ще включва допълнителни документи, като например интерактивни игри, тематични пътеки, листове за четене, информационни материали.

В допълнение, каталогът ще бъде реализиран на 6 езика (английски, френски, италиански, испански, български и босненски/сръбски), което ще гарантира високо ниво на използваемост и в страни, които не са пряко включени в проекта.

Подобрявайки обмена на книги, проектът ще подкрепи 6 обществени библиотеки, които да обогатят колекциите си с нови книги за половата идентичност и да въведат набор от дейности, които да приближат децата / родителите / учителите до литература с положителен полов признак

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. ЕВРОПЕЙСКА БИБЛИОГРАФИЯ НА ПОЛОВА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА - Това ще повиши знанията сред хората, работещи върху половата идентичност и ще постави основата за транснационално разпространение на полово-позитивни книги на равнище ЕС. Идеята е библиографията да включва по-голяма част от книгите, ако не и всички книги, публикувани в Европа, но също така книги, публикувани на други континенти и преведени на италиански, френски, испански, английски, български и босненски.
 2. ТЕМАТИЧНИ ПЪТУВАЩИ КОЛЕКЦИИ И КНИГИ (1200) Те ще обогатят предлагането на полово-позитивни книги в 6 обществени библиотеки и по този начин ще увеличат броя на "книгите / читателите". Ще бъдат реализирани 2 многоезични колекции, съставени от по 30 книги, по различни теми, свързани с полова идентичност
 3. ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНИЯТ КАТАЛОГ ще насърчи разпространението на книги и знания, тъй като библиографията ще бъде лесно достъпна и ще бъде подкрепена от допълнителни материали, които да бъдат използвани за образователни цели.
 4. Събития, свързани с развитието на аудиторията. Те ще повишат осведомеността и ще насърчат целевите групи да приемат този вид литература.

Ще бъдат организирани : Клубове за четене за деца на възраст 6-10 години и техните родители, Деца / Родители Семинари за родители и деца от 3 до 5 години, Работилница за Учители, Анимирани четения за деца от 3-10 години, родители и учители и Тематични събития (1събитие за възрастни и 1 за деца във всяка страна) да разпространява книги, съдържащи се в пътуващи колекции. Събитията ще бъдат изпълнени с неформален подход, който ще направи аудиторията една активен актьор (а не само зрители) във всяка дейност.

 1. На издателите ще бъде предоставена изчерпателна информация за качествените книги, които все още не са преведени, но които биха могли да имат голям интерес сред потенциалните купувачи/читатели на национално равнище.

Прочетете още

 • Разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда
 • Период на проекта: 01.09.2016 - 31.08.2019

Регионална библиотека „П.Р. Славейков“ – Велико Търново е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда.

Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

 • РБ „Христо Ботев“ – Враца
 • РБ „Христо Смирненски“ – Хасково
 • РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

Прочетете още

 • Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България

Резюме: Проектът предвижда документиране и запазване на културното наследство, създаване на Дигитален център ”Култура и история” и мрежа за предоставяне на интелектуален достъп до него в културните институции и организации: библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на партньори от Северна и Централна България.

Чрез съвременния център за цифровизация ще се обединят усилията на сродни културни институции в опазването и цифровизирането на културното и документално наследство, за чието опазване носят отговорност.
Проектът дава възможност за унифициране на процесите на цифровизация и създаването на пълнотекстови бази от данни.
В резултат на изградения дигитален център ще се осигури широк и лесен достъп до културното наследство в културните институции от Централен северен район на България, като освен физическото ползване на културните ценности се осигурява възможност и за интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск за да се запазват оригиналните обекти в дългосрочен план за бъдещите поколения.

Цел на проекта: Чрез Дигитален център „Север +“ ще се осигури необходимата технологична база за дигитализиране, опазване и предоставяне в европейски контекст на културното, книжовно, документално, историческо и архитектурно наследство, съхранявано в културните партньорски институции и организации от Централен Северен район и от други демографски райони на България. Чрез дигиталната конверсия за специализираните колекции от ръкописи, старопечатни книги, възрожденска периодика, стари фотографии, местен архив на недвижимо културно наследство и музейни експонати ще се осигури безпрепятствен достъп с европейски измерения на българското културно наследство. Едновременно с това ще се активизират дейностите на партньорските организации при реализирането на опазващите им функции, които през последните години са оставали на заден план, поради липса на средства за закупуване на модерно техническо оборудване и липса на капацитет в институциите-участнички в проекта. Процесът на включване на доброволци – роми и българи от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е двустранен, от една страна ще се увеличи капацитета на дигиталния център и ще бъде обезпечен с човешки ресурси, а от друга участниците ще придобият необходимата библиотечна и дигитална компетентност, необходима им за изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъде спазена общата национална отговорност - паметта на нацията да бъде съхранена за бъдещите поколения.

Целеви групи и въздействие: Всички слоеве от гражданското общество: академични среди, студенти, ученици, представители на малцинствата-ромската общност, служители в институции и организации, жители на населените места.

С новосъздадените дигитални масиви проектът ще въздейства върху широк обществен слой от потребители като предоставя на съответната целева група релевантни на потребностите им информационни ресурси: академични среди-научния потенциал от преподаватели и докторанти, студенти от специалностите българска филология, балканистика, библиотекознание и богословие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и др. висши
учебни заведения в региона и страната, ученици от основния и горния курс в учебните часове по програмата за изучаване на Възрожденска литература, представители на ромската общност в издирването на краеведски материали за учасието и приноса на общността за цялостното развитие на ромския живот, жители на населените места, които се интересуват от култура и история.

Прочетете още

Препоръчани Книги

Smart predi rojdestvo

Смърт преди Рождество

 • Автор: Светла Андреева
 • Език: български
 • Издателство: Фабер
 • ISBN: 978-619-001686
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 94

„Разказите в новата книга на Светла Андреева са сходни и обединени от дознателя Драголюб Михайлов.

Прочетете още

Несвършващо време

 • Автор: Петър Стоянович
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953691
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: твърда
 • Страници: 392

„Несвършващо време" от Петър Стоянович са спомени без утежняване на паметта. 

Прочетете още

Да хванеш гората

 • Автор: Галя Щърбева
 • Език: български
 • Издателство: Елпи-02
 • ISBN: 9786199003626
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 176

30 от най-вдъхновяващите истории и идеи за пътешествия от предаването „Да хванеш гората“

Прочетете още

istorii-ot-rachniya-bagazh

Истории от ръчния багаж

 • Автор: Георги Милков
 • Език: български
 • Издателство: Книгомания
 • ISBN: 9786191953493
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: меки
 • Страници: 520

В „Истории от ръчния багаж“ Георги Милков описва срещи, места и събития, накарали го да се превърне в усърден колекционер на преживявания.

Прочетете още

Рана

 • Автор: Захари Карабашлиев
 • Език: български
 • Издателство: Сиела
 • ISBN: 9789542844808
 • Година на издаване: 2023
 • Корица: мека
 • Страници: 328

Какво е саможертвата? Да загинеш на бойното поле в името на отечеството или да спасиш живота на едно дете?

Прочетете още

Вижте всички препоръчани книги

Годишни Конкурси

„/Не/разкритият случай”

Националният конкурс за написването на криминален разказ под общия надслов „/Не/разкритият случай” стартира през 2021 г. Състезанието се провежда в рамките на един или два месеца, по традиция през есенния сезон на дадената календарна година.

Прочетете още

Лятна кампания „Ела в библиотеката”

Лятната кампания „Ела в библиотеката” е инициатива, идейно създадена с цел да провокира учениците от I до XII клас от град Велико Търново, които са читатели на РБ „Петко Р. Славейков”, да четат все повече книги през лятната ваканция.

Прочетете още

„Моят роден град”

С най-дълга и успешна реализация е ежегодният конкурс „Моят роден град”. Неговото първо издание е през 2000 година и оттогава се е превърнал в любим и разпознаваем за участниците от града и областта.

Прочетете още

Фоайе на книгата с автограф

ПРОГРАМА "ФОАЙЕ НА КНИГАТА С АВТОГРАФ" 2024

 

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново през последните десет години утвърди една изключително престижна културна проява, каквато е „Фоайе на книгата с автограф“. Философията на този форум е свързана с популяризиране на българската печатна книжна продукция не само от региона, но и в национален план.

Прочетете още

Последни новини

Дарение от Полския институт в София

На 06 юни директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински посети Народна библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново

Прочетете още

Посещение при колегите в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик

Екипът на РБ "П. Р. Славейков" бе на обмяна на опит в РБ "Никола Фурнаджиев" гр.Пазарджик.

Прочетете още

Вижте всички новини

Народна Библиотека

Петко Р. Славейков

5000 Велико Търново

ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165

prs@libraryvt.com

Доц. д-р Калина Иванова

Директор

+359 62 620208

+359 88 9 297 269

director@libraryvt.com

Д-р Иван Александров

Зам. директор

+359 62 628098

+359 88 8 790 104

prs@libraryvt.com

Филиал "Бузлуджа"

ул. Деню Чоканов 8

+359 62 648 803

buzl_dep@libraryvt.com

Централна сграда

ул. Ив. Ботева 2

+359 62 627 901

zaemna@libraryvt.com

Отдел "Изкуство"

ул. Краков 8

+359 62 630 410

art_dep@libraryvt.com

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 641 856

slav_dep@libraryvt.com

Филиал "Славейче"

ул. Симеон Велики 7

Детски отдел

+359 62 641 856

slav_do@libraryvt.com

Чуждоезиков център "Eagle"

ул. Симеон Велики 7

+359 62 646 916

eagle_dep@libraryvt.com

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.