Ценоразпис

 Списък на платените услуги на
Регионална библиотека "П. Р. Славейков"


 Цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта",
валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година1

Ученици до IV клас 2,00 лв.
Ученици от V до XII клас 4,00 лв.
Пенсионери и хора в неравностойно положение 4,00 лв.
Всички останали читатели 6,00 лв.
Месечна читателска карта 2,00 лв.
Дубликат на изгубена читателска карта 1,00 лв.

     При регистриране на група от 5 човека всеки заплаща 50% от редовната цена на годишната лична читателска карта. За група се счита и всяко семейство. При регистриране на цялото семейство, всеки член на семейството заплаща 50% от редовната цена за издаването ѝ в зависимост от категорията, в която попада.

     Библиотеката запазва правото си за своя сметка да регистрира „Лични читателски карти" по преференциални цени, както и безплатни такива в качеството ѝ на социална, образователна, информационна и културна организация.

  

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали
от закъснели читатели по чл. 49-53 от „Правилата
за обслужване на потребителите на РБ „П. Р. Славейков"1

Невръщане на библиотечен документ в определения срок 0,01 лв. за всеки
пресрочен ден
Предупредително писмо по образец Пощ. такса
Второ писмо с обратна разписка Пощ. такса

  

Цени на услуги, попадащи в обхвата на чл. 52 от ЗОБ2

Наименование на услугата

Мярка

Цена в лв.

1. 1

Писмени библиографски услуги
Чл. 52, ал. 1, т. 1–2 от ЗОБ

1.1.1.

Писмена тематична библиографска справка

до 20 заглавия

5.00

1.1.2.

Писмена тематична библиографска справка

21-50 заглавия

10.00

1.1.3.

Писмена тематична библиографска справка

над 50 заглавия

20.00

1.1.4.

Писмена фактографска справка по определена тема

за 1 бр.

15.00

 

Забележка: Посочените цени се отнасят за стандартна услуга със срок на изготвяне – 10 работни дни. За експресна услуга (3 работни дни) се добавят 50% към стойността на стандартната справка.

1.1.5.

Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка

за 1 бр.

50% от
първоначалната цена

1.1.6.

Изготвяне на библиография

за 1 включено заглавие
(източник)

0.20

1.2.

Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина –
Чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗОБ

1.2.1.

За читатели:
За книги, получени по МЗС
(Междубиблиотечна заемна служба)
и връщането им като пощенска пратка

за 1 заявка

2.00 +

тарифата на

съответната

библиотека
+пощенски разходи

1.2.2.

За библиотеки:
За книги, изпратени по МЗС

за 1 заявка

2.00
+пощенски разходи

1.3.

Копиране на библиотечни документи –
Чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗОБ

1.3.1.

Ксерокопия на оригинали на книжен носител

До формат А4, едностранно

страница

0.10

До формат А4, двустранно

лист

0.15

До формат А3, едностранно

страница

0.20

До формат А3, двустранно

лист

0.30

Документи, издадени от 1878 до 1944 г., едностранно

страница

0.50

Документи, издадени от 1878 до 1944 г., двустранно

лист

1.00

Документи, издадени преди 1878 г., едностранно

страница

1.00

Документи, издадени преди 1878 г., двустранно

лист

2.00

Забележка: Документите се копират на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката. Цените са за черно копие. За копиране в цвят се прилагат цените от т. 1.3.5.

1.3.2.

Дигитализиране на книжни библиотечни документи – оригинали на книжен носител (включва допълнителни операции като обработка на сканирания документ със специализиран софтуер и въвеждане на метаданни за разпознаване на текста )

До формат А4

изображение / страница

0.20

Над формат А4
(само в Централна сграда)

изображение / страница

0.50

Документи, издадени от 1878 до 1944 г.

изображение / страница

1.00

Документи, издадени преди 1878 г.

изображение / страница

2.00

Предоставяне на копие от вече дигитализирани печатни документи

изображение / страница

0.05

1.3.3.

Дигитализиране на некнижни библиотечни документи (включва допълнителни дейности , свързани с обработка на данните и разпознаване на сканирания некнижен документ )

Видеокасети формат VHS

за започнат час

5.00

Аудиокасети, магнетофонни ленти

за 1 бр.

3.00

Грамофонни плочи

за 1 бр.

5.00

Аудиокасети, грамофонни плочи, магнетофонни ленти

за 1 аудиофрагмент (трак)

1.00

Филмови (фото) ленти (негатив), диафилми

за 1 цяла лента до 36 кадъра

3.00

Диапозитиви, единични кадри от ленти

за 1 бр.

0.50

1.3.4.

Запис на информация на електронен носител

CD/DVD
(консумативът се предоставя от библиотеката)

1 бр.

2.00

USB flash памет
(не се предоставя от библиотеката)

1 бр.

1.00

1.3.5.

Разпечатване на принтер

Черно

До формат А4, едностранно

страница

0.20

До формат А4, двустранно

лист

0.40

До формат А3, едностранно

страница

0.40

До формат А3, двустранно

лист

0.80

Цветно – до 50% запълване

До формат А4, едностранно

страница

1.00

До формат А4, двустранно

лист

2.00

До формат А3, едностранно

страница

2.00

До формат А3, двустранно

лист

4.00

Цветно – над 50% запълване

До формат А4, едностранно

страница

2.00

До формат А4, двустранно

лист

4.00

До формат А3, едностранно

страница

4.00

До формат А3, двустранно

лист

8.00

 

Забележка: Документите се разпечатват на лазерен принтер на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката

1.4.

Изготвяне и публикуване на издания –
Чл. 52, ал. 1, т. 6 от ЗОБ

1.4.1.

Набиране на компютър на гладък текст на български език

страница

1.50

1.4.2.

Набиране на компютър на текст на български език с таблици, формули, диаграми

страница

2.50

1.4.3.

Набиране на компютър на текст на чужд език

страница

2.50

1.4.4.

Страниране на гладък текст на български език

страница

1.00

1.4.5.

Страниране на текст на български език с таблици, формули, диаграми

страница

2.00

1.4.6.

Страниране на текст на чужд език

страница

2.00

1.4.7.

Позициониране / оразмеряване на изображения (не включва сканиране и обработка)

за 1 бр.

0.20

1.4.8.

Библиографска редакция на списък (библиография, използвана литература, бележки)

за 1 описание

0.30

1.4.9.

Изготвяне на макет за корица

за 1 бр.

20.00

 

Забележка: От т. 1.4.1. до т. 1.4.6. понятието страница означава започнат блок от 1800 символа, вкл. интервалите. Цената за страниране включва една черно-бяла разпечатка и едно нанасяне на коректури.

 

 Цени на други услуги, не попадащи в обхвата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗОБ2

Наименование на услугата

Мярка

Цена в лв.

2.1

Изготвяне на презентационни материали с проект на заявителя
(цената не включва сканиране и печат)

2.1.1.

Изготвяне на печатни материали

Покана

компютърен макет

3.00

Плакат до формат А3

компютърен макет

5.00

Дипляна / флаер до формат А4

компютърен макет

10.00

Брошура (до 16 страници)

компютърен макет

20.00

Изложба табла до 70х50 см

компютърен макет

10.00

Изложба табла до 90х105 см

компютърен макет

15.00

2.1.2.

Изготвяне на електронни материали

Презентация

за 1 слайд

2.00

Филм (всякакъв вид създадена под формата на видеоклип продукция с техника и физическо участие на служител на библиотеката)

за 1 бр.

за всеки записан час

50.00

2.2.

Подвързване с пластмасов гребен
(цената включва корици)

 

До 100 листа

за 1 бр.

2.00

 

До 300 листа

за 1 бр.

3.00

 

До 500 листа

за 1 бр.

4.00

2.3.

Ламиниране (двустранно, термофолио 80 μm)

 

До формат А4

за 1 бр.

0.60

 

Формат А3

за 1 бр.

1.00

2.4.

Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации

(с техниката оперира служител на библиотеката)

започнат блок

от 4 часа

100.00

  

1 Съгласно Заповед N 5/01.03.2021 г., в сила от 01.03.2021 г.

2 Съгласно Заповед N 4/01.03.2021 г., в сила от 01.03.2021 г.

 

 


Партньори:

 

            banner softlib