ПРАВИЛА

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на РНБ ”П.Р.Славейков”- Велико Търново /наричана по – нататък Библиотеката/.

 

Чл. 2. РНБ „П.Р.Славейков” е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.

(1) Обслужва деца, пълнолетни граждани и институции от общината и страната.

(3)  Осигурява на всички граждани равноправен достъп до информация.

(3) Дава възможност за ползване на библиотечния фонд и колекциите в Библиотеката и извън нея.

(4) Доставя библиотечни документи от страната и чужбина.

(5) Извършва библиографски и информационни услуги:

(6) Осигурява достъп до собствени традиционни и електронни бази данни, както и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(7) Копиране на библиотечни документи.

(8) Други услуги.

.

Чл. 3. Отношенията между Библиотеката и потребителя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.

(1) Когато Библиотеката предостави на потребител библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243 - 245, 247 - 249  от Закона за задълженията и договорите.

(2) Сключването на договора се установява с писмен документ - Читателска карта или Заемна бележка.

(3) В Читателската карта всеки читател подписва текст, деклариращ предоставянето на личните му данни за ползване единствено съгласно Закона за защита на личните данни.

 

ЧАСТ ВТОРА
РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл. 4. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора

(1)Централна библиотека, намираща се на ул. Иванка Ботева 2, не работи с читатели през месец август.

(2)Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца, поради извършване на профилактика на фондовете и техниката.

 

ЧАСТ ТРЕТА
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД И БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

 

Раздел първи
Регистрация на потребителите

Чл. 5. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, след като се  регистрира като неин читател и получи своята Читателска карта. Ако няма основание за регистриране, се изисква разрешение от ръководството на Библиотеката.

 

Чл. 6. Регистрация на потребителите и издаване на читателски карти се извършва на регистрационното гише в Библиотеката. За получаване на читателска карта е необходимо предоставяне на документ съгласно изискванията на Чл.7. от Правилата и заплащане на такса според утвърдения на сесия на Общински съвет Ценоразпис за услугите в РНБ "П.Р.Славейков".

(1) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни под №1030209 от 23.10.2009 година.

 

Чл. 7.  Изисквания при регистриране на читателите:

1.Деца и юноши от 6 до 14 навършени години се записват с личната карта на единия от родителите, ученически бележник или ученическа лична карта.

2.Деца под 6 години, могат да получават библиотечни документи и други библиотечни услуги само от родителите или настойниците им, които са се регистрирани като читатели.

3.Ученици навършили 15 години се регистрират с ученическа карта,  бележник или лична карта.

4.Студенти и възрастни читатели се регистрират с лична карта .

5.Лица с временна регистрация в гр. Велико Търново се регистрират като читатели по общия ред.

6.Лица без временна регистрация в гр. Велико Търново се регистрират като читатели по общия ред и ползват библиотечните документи само в читалните на библиотеката.

7.Чужди граждани се записват след като в регистрационната карта се нанесат личните данни на поръчител – български гражданин.

8.Граждани в неравностойно положение могат да се запишат за читатели и да ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, като ги упълномощят за това писмено.

9. Не се регистрират като потребители лица, имащи задължения към Библиотеката.

  Забележка: При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен да уведоми Библиотеката.

 

 

Чл.8. Без такса като читатели могат да бъдат регистрирани:

1.  Библиотекари, работещи в РНБ "П. Р. Славейков" или пенсионирали се там.

2. Щатни служители на отдел "Култура", РИМ - В. Търново, Държавен архив - В. Търново, Литературен музей "Емилиян Станев", Институт на БАН;

3. Дарители на библиотеката по преценка на ръководството.

4.С преференции се записват лица в неравностойно положение, след представяне на документ.

 

Чл. 9. Читателска карта:

(1) Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

(2) Читателските карти са постоянни и временни :

1. Постоянни читателски карти се издават за срок от една календарна    година и се презаверяват ежегодно като дават право за заемане на библиотечни материали за домашно ползване.

2.  Временни читателски карти се издават еднократно за срок от 1 месец, 1  ден и дават право за ползване на библиотечните материали само в Читалните.

3. Почетни читателски карти, които са безсрочни и безплатни, се издават след разрешение на Директора на  Библиотеката.

4.  На читатели, които са обявили изгубена или открадната читателска карта, се издава нова съгласно чл.6. от Правилата.

5. При регистриране на група от читатели над 5 /пет/ човека всеки заплаща 50 % /петдесет процента/ от редовната цена за издаване на читателска карта.

 

Чл. 10. При регистриране потребителите трябва да се информират за:

1.Услугите, които могат да получат в Библиотеката, както и за мястото и реда на получаването им.

2.Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

 

Раздел втори
Заемане на библиотечни документи за дома

Чл. 11. Читателите могат да заемат за домашно ползване до 6 /шест/ броя библиотечни документи едновременно от един отдел или филиал, но не повече от 12 броя документи общо от Библиотеката и само по 1 брой от заглавие.

 

Чл. 12. Читателската карта за заемане се съхранява в електронен и хартиен вариант.

(1)Заетите библиотечни документи се вписват от дежурния библиотекар в електронната читателска карта на потребителя, който се подписва на заемната бележка срещу получените от него книги или в хартиения вариант на читателската карта.

(2)Разпечатката на заемната бележка остава на съхранение в читателския картон.

 

Чл. 13. При връщане на библиотечните документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние и отписва документите от електронната читателска карта или хартиения вариант като се подписва срещу всеки върнат документ.

 

Чл. 14. Не се приемат повредени от читателя библиотечни документи.

(1)Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от читателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

 

Чл. 15. Съгласно чл. 39 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на Библиотеката не могат да заемат за дома и изнасят извън нея следните библиотечни материали:

1.  Редки и ценни библиотечни документи.

2.  Депозитни материали и материали от фондовете в читалните и книгохранилищата.

3.  Справочно-библиографски и периодични издания /с изключение на тези, които са на свободен достъп/.

4.  Защитени от авторското право, непубликувани издания на български граждани – ръкописи, дисертации, резултати от научно-изследователски теми и др.

 

Чл. 16. Срокът за заемане за дома на библиотечни документи е 20 /двадесет/ дни и се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен материал.

 

Чл. 17. Запазване и презаписване на библиотечни документи:

(1) Читателите могат да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 1/една/ седмица след уведомяване им.

(2) Срокът за заемане на библиотечни документи за дома може да бъде удължен два пъти по искане на читателя, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.

(3) Читателят може да запази и презапише библиотечни документи на място в библиотеката, по телефона, по  електронната и поща или чрез социалните мрежи /Skype/.

 

Раздел трети
Ползване на библиотечни документи в читалните 

Чл. 18. Читалните в РНБ „П.Р.Славейков” не са на самообслужване.

 

Чл.19. Читателите ползват на място в библиотеката документите, описани в чл. 15 от  настоящите правила след представяне на актуална читателска карта.

 

Чл. 20. При влизане  читателят представя на дежурния библиотекар читателската си карта, библиотечните материали, получени от Книгохранилище или Свободен достъп.

 

Чл. 21. Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена от читателя заемна бележка по образец

 

Чл. 22. При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява и отписва върнатите документи, след което връща читателската карта.

 

Чл. 23. Поръчки на библиотечни документи от книгохранилището се изпълняват до 18.15 часа. Пет минути преди края на работното време потребителите преустановяват работа с тях, предават ги лично на дежурния библиотекар и получават обратно читателската си карта.

 

Чл. 24. Внасянето на лични материали се допуска след разрешение на дежурния библиотекар.

 

Чл. 25. По желание на читателя библиотечните документи от книгохранилището  може да се запазят до 5/пет/ дена.

 

Чл. 26. Не се разрешава:

1. Изнасяне на библиотечни документи от фонда на читалните извън Библиотеката.

2. Внасяне на вписани в читателския картон библиотечни материали за домашно ползване.

3. Разговори по мобилни телефони.

4. Нарушаване на реда и тишината.

5.Консумация на храни и напитки.

6. Внасяне на чанти и торбички.

                                                                

Раздел четвърти
Справочно-информационна дейност

Чл. 27. Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.

(1) Основни услуги – устни библиографски и фактографски справки. Те се извършват на всички места за обслужване на читателите.

(2)  Специализирани услуги:

1.  Писмени тематични библиографски справки.

2.  Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни.

3.  Текущо информиране по заявка.

4.  Библиографско издирване с електронна доставка на събраната информация.

5.  Изготвяне на библиографски указатели.

 

Чл. 28. Предоставянето на писмена тематична библиографска информация се извършва след подадена в Сектор “Справочно-библиографска и информационна дейност” заявка.

 

Чл. 29. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно Заповедта за платените услуги и такси на РНБ „П.Р.Славейков” – В. Търново.

 

Раздел пети
МЗ и ММЗ

Чл. 30. Читателите могат да поръчват библиотечни документи /оригинал или копия/ от страната и чужбина чрез междубиблиотечна заемна служба /МЗС/.

(1) Материалите, които не могат да се поръчват са: дисертации, справочници, енциклопедии, периодични издания.

(2) Статии от сборници с научни доклади и периодични издания се предоставят само под формата на копия.

(3) Право на поръчка имат читатели с валидна читателска регистрация.

(4) Поръчката се изпълнява след попълване от страна на читателите на заемна бележка за междубиблиотечно заемане по образец при предоставени в писмен вид на пълни библиографски данни.

 

Чл. 31. Библиотеката, предоставяща библиотечните документи, определя срока и реда за заемането им.

 

Чл. 32. Книгите доставени чрез МЗС се ползват само в Читалнята, ксерокопията стават собственост на поръчителя след заплащането им.

 

Чл. 33. Заплащането на услугата се извършва съгласно Заповедта за платените услуги и такси на РНБ „П.Р.Славейков” – В. Търново.

 

Раздел шести
Копиране на библиотечни документи 

Чл. 32. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги, съгласно Заповедта за платените услуги и такси на РНБ „П.Р.Славейков” – В. Търново.

 

Чл. 33. Всеки потребител на Библиотеката може да копира, сканира документи от библиотечния фонд, съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право /само цял документ/

(1) С цел опазване културно-историческото наследство не се допуска копиране на библиотечни документи от фондове „Редки и ценни“, „Старопечатен“, както и на издания, които подлежат на реставрация и дигитализация или са застрашени от унищожение.

 

Чл. 34. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на Ръководителя на сектора, обслужващ със съответния документ.

 

Раздел седми
Звукозаписи 

Чл. 35. Всеки потребител има право да ползва звукозаписните услуги на Библиотеката с образователна или научна цел и при спазване на Закона за авторското право, съгласно Заповедта за платените услуги и такси на РНБ „П.Р.Славейков” – В. Търново.

 

Чл. 36. Звукозаписи се извършват след предварително подаване на заявка.

(1) Срок за изпълнение на звукозаписа

 Обикновена поръчка - до 5 работни дни от датата на подаване на заявката.

 Бърза поръчка – 1 ден

 

Забележка:    1. Библиотеката не извършва цифровизиране на видеоносители.

                        2.Библиотеката не носи отговорност за влошеното качество на звукозаписа, поради увреждане на аналоговия носител.

                                                                 

Раздел осми
Ползване на компютри за свободен достъп и Интернет

Чл. 37. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

 

Чл. 38. Право на ползване има всеки читател с актуална регистрация за годината.

 

Чл. 39. Времето за ползване на компютрите е 60 мин. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители.

 

Чл. 40. Слушалки и камера се дават от дежурния служител след поискване и се връщат обратно при приключване на работа.

 

Чл. 41. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера, USB устройства, дискове, преносим компютър, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им.

 

Чл. 42. Не се разрешава:

1.Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;

2.Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран;

3.Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие;

4.Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;

5.Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.

 

Чл. 43. Петнадесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

 

Чл. 44. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп за срок от три месеца.

 

Раздел девети
Ползване на библиотечни пространства и изнасяне на тематични беседи

Чл. 45. Библиотеката предоставя за ползване от посетители /групи и отделни граждани/ пространства в нейната сграда.

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 

Раздел първи
Задължения и отговорности на потребителите

Чл. 46. Потребителите посещават свободно залите на Библиотеката, след задължително ползване на гардероба за съхранение на връхни дрехи и личен багаж и представяне на актуална читателска карта.

 

Чл. 47. Не се допускат и обслужват лица в нетрезво или агресивно състояние, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло.

 

Чл. 48. Потребителите и посетителите на библиотеката са задължени:

1.Да се осведомят за правата и отговорностите си.

2.Да се отнасят с уважение и етично към потребители и служители в Библиотеката.

3.Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книгозаемане за дома.

4.Да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

5.Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки.

6.Да не увреждат библиотечните документи, каталози и картотеки.

7.Да уведомяват дежурните библиотекари при констатиране на повреди      и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.

8.Да спазват срока и условията за заемане на библиотечните документи.      След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на   библиотечния документ, читателят заплаща глоба, съгласно Заповедта за платени услуги и такси в РНБ „П.Р.Славейков”.

9.  Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места.

10. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Закона за    здравето.

 

Чл. 49. Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателят може да замени загубен или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по – ново издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

 

Чл. 50. При кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно   Закона за обществените библиотеки и действащата законова уредба в Република България .

 

Чл. 51. За неспазване Правилата за обслужване на  потребителите на Библиотеката, се отнема правото да я ползват за определено време по преценка на ръководството.

Раздел втори
Задължения и отговорности на служителите 

Чл. 52.        (1) Строго да спазват утвърдените Правила за поведение.

(2) Да пазят достъпа до личните данни на потребителите, както и да не разпространяват информация, свързана с данни на читателите и ползваните от тях документи в Библиотеката. При нарушения служителите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.

(3) Да спазват технологичните изисквания за работа.

(4) Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и да носят служебните си баджове.

(5) Служителите на гардероба са задължени:

1. Да приемат за съхранение личния багаж, като предоставят отделен номер за всеки посетител, ползващ услугите на гардероба.

2. Да не приемат багаж, за чието съхраняване гардеробът не е подходящ.

3. Да не допускат в Библиотеката посетители с неподходящи поведение, облекло и багаж.

4. Да не допускат изнасянето на библиотечни документи извън установения ред.

(6) Служителите, извършващи регистрация, са длъжни:

1. Да поддържат регистър „Читатели” с обработени лични данни.

2. Да съдействат за запознаването на новите потребители с реда за ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, с правата и задълженията им.

3. Своевременно да регистрират заемането и освобождаването на   библиотечните документи от потребителите.

(7) Служителите от Информационния хол и Читални са длъжни:

1. Да упътват, информират и оказват помощ на потребителите при работа с традиционните и електронни информационни ресурси и с фондовете на Свободен достъп, Читални и Книгохранилища.

2. Да не допускат ползване на Библиотеката от потребители без регистрация.

3. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.

4.   Да поддържат реда на фондовете на Свободен достъп и Читални.

5. Да запознават новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, с техните права и задължения.

6. Да обслужват потребителите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им.

(8) Служителите, обслужващи Книгохранилищата са длъжни:

1. Да поддържат реда на фондовете от депозитна литература - книги и     периодика.

2. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън   установения ред.

3. Да изпълняват заявената от читателя поръчка в срок до 15 минути.

4. Да поддържат картотека на заетите от Книгохранилищата за домашно ползване депозитни библиотечни документи.

 

Чл. 53. Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред.

 

Чл. 54. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите могат да уведомяват съответния ръководител на направление или заместник-директор по библиотечната дейност. За неотстранените нарушения потребителите информират Директора на Библиотеката.

 

 

Правилата са приети на Дирекционен съвет и влизат в сила от дата на утвърждаването им 22 януари 2013 г.

 


Партньори:

 

            banner softlib