Tech.Library

TechLibrary logo color      Erasmus Logo 1

Проект Tech.Library

Подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение

Уеб-платформа: https://www.tech-library.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ErasmusTechLibrary

Видеоматериали: https://www.youtube.com/@techlibrary5509

 

Изтегли всички езикови версии на практическия наръчник на проекта

Click to view all language versions/ Кликни, за да видиш всички езикови версии

 

Мултиплициращ семинар/Multiplier event

Click to view the article / Кликни, за да видиш статията

 

Съкращение на проекта ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА - TECH.LIBRARY
Цифровите технологии и онлайн инструментите са ключов двигател за насърчаване на подобрени библиотечни услуги за читатели с увредено зрение.
Въпреки това в повечето страни от ЕС:
- библиотечният персонал не е напълно наясно за обхвата и потенциала на ИКТ инструментите и услугите за включване на потребители с увредено зрение, а осведомеността също е лоша за ценния опит и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени на местно и международно ниво;
- цифровите компетенции на библиотечния персонал често са недостатъчни за ефективно интегриране на цифровите инструменти.

TECH.LIBRARY се фокусира върху 3 основни цели:
1) благоприятства обмена на най-добри практики между служителите на различни библиотеки относно услугите и ИКТ инструментите за включване на потребители с увредено зрение;
2) разширяване на цифровите компетенции на библиотечния персонал чрез персонализирани дейности за обучение по ИКТ инструменти;
3) създаване на мрежа от библиотеки за сътрудничество в отговор на нуждите на потребителите с увредено зрение.

За постигане на предвидените цели ще бъдат изпълнени следните дейности:
1) Координация на проекта, която ще гарантира стабилно техническо и финансово управление на проекта;
2) Обмен на най-добри практики и учебни посещения, така че да се даде възможност на всеки участник да научи и разбере как други библиотеки и държави използват ИКТ за участието на потребители с увредено зрение;
3) Разработване на уеб платформа, позволяваща на потребителите да се обучават, да споделят опит и мнения, да общуват, да работят в мрежа и да разпространяват проектни дейности и инициативи;
4) Краткосрочно съвместно обучение на персонала по най-новите ИКТ технологии за предлагане на услуги на потребители с увредено зрение;
5) Целенасочени дейности за разпространение и експлоатация: 6 конференции (3 на транснационално ниво и 3 на национално ниво) за разпространение на постиженията на проекта и за ангажиране.

Проектът TECH.LIBRARY е финансиран по Програма Еразъм+, подпрограма KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.
Партньорството е съставено от 6 публични библиотеки от 6 различни държави, подкрепени от един технически партньор. Проектът ще включва 122 участници в обучението и обмена на дейности за най-добри практики, докато 260 ще участват в мултиплициращите събития.
Освен това значителен брой външни библиотеки ще бъдат ангажирани с изграждане на мрежи и споделяне на опит чрез уеб платформата, което също ще им предостави полезна информация, обучителни видеоклипове и материали, демонстрации и много повече съдържание за подобряване на цифровите компетенции на персонала им (изчислено е, че повече от 300 потребители ще се регистрират и участват активно в платформата)

Три интелектуални резултата ще бъдат получени от дейностите по проекта:
1) Онлайн платформа TECH.LIBRARY
2) Видеоклипове за обучение на 7 различни езика
3) Практически наръчник и препоръки за най-добри практики на 7 различни езика.

Очакваното въздействие на проекта е да насърчи професионалното развитие на персонала на библиотеките по методологии в областта на ИКТ, като същевременно повиши квалификацията на техните ключови компетентности и насърчаване на много по-голямо приобщаване в библиотеките чрез подобряване на ключови услуги, предназначени за незрящи и зрителни потребители в цяла Европа.
Превръщането в истински приобщаваща библиотека за читатели с увредено зрение е свързано не само със способността да се адаптират към постоянно променящите се цифрови технологии, но и с това да се даде възможност на библиотечния персонал да играят всеобхватна роля.
В проекта освен Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – В. Търново, участват и Градската библиотека в гр. Риека, Хърватия (Gradska knjiznica Rijeka, Croatia), Националната библиотека на Румъния в Букурещ (Biblioteca Nationala a Romaniei, Romania), Библиотеката на Массалаца – Латвия (Mazsalaca municipality, Latvia), Градската библиотека в Любляна, Словения (Mestna knjiznica Ljubljana, Slovenia) и Координатор е Unione della Romagna Faentina. Това е съюз между 6 съседни малки общини в югоизточния регион на Италия – Emilia-Romagna, с център град Фаенца, подкрепени от неправителсвената организация АРГО – Фаенца, Италия. Проектът е с времетраене 24 месеца и поради епидимиологичната обстановка стартира отложено през м. Януари 2021 г.

 

PRESS RELEASE/ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

FINAL PRESS RELEASE / ФИНАЛНО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Практически наръчник (BG)


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib