проф. дфн Мария Младенова - публикации

photoПрофесор дфн Мария Младенова е родена в София. Завършила е Държавния библиотекарски институт (1965 г.) и българска филология в СУ “Климент Охридски” (1970 г.). От 1977 г. е щатен преподавател в Държавния библиотекарски институт (днес Университет по библиотекознание и информационни технологии). Чете лекции по “Библиотекознание”, “История на библиотеките”, “Каталогизация и класификация на документалните източници” и “Библиотечна етика”. В периода 2006-2010 е декан на Факултета по библиология, информационни системи и обществени комуникации в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии.
Тя е от учредителите на катедра “Библиотекознание и масови комуникации” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, в който от 1991 г. чете лекции на студентите от специалност Библиотечно-информационни  дейности по “Организация на библиотечните фондове” и “Каталогизация и класификация на документалните източници”.
Заместник-главен редактор е на “Трудове на СВУБИТ”. Член е на редакционния съвет на издателство “За буквите - О писменехь”, на вестник “За буквите - О писменехь”, на редакцията на сп. “Издател” и на редакционната колегия на списание  „ББИА-онлайн”.
Има над 450 публикации в областта на библиотекознанието, историята на библиотеките, каталогизацията и класификацията на документи, библиотечната етика и др.
Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация и на Съюза на учените в България.

        Уважаеми студенти  на Вашето внимание и в помощ на образователния Ви процес предлагаме публикации (книги и статии) на проф. дфн Мария Младенова, щатен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии  - София и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОФ. МЛАДЕНОВА В PDF:

Георгиева, Елена. Щрихи към юбилейния портрет на проф. дфн Мария Младенова.// Библиотеки, четене, комуникации: Девета национална конференция с международно участие: Посветена на 65-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова. – В. Търново, 2011, 152 – 158.

Ковачев, Александър. Библиографските изкушения на Мария Младенова.// Библиотеки, четене, комуникации: Девета национална конференция с международно участие: Посветена на 65-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова. – В. Търново, 2011, 176 – 188.

Пенчева, Радка.  Проф. Мария Младенова - изследовател на творчеството на Йордан Радичков.// Библиотеки, четене, комуникации: Девета национална конференция с международно участие: Посветена на 65-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова. – В. Търново, 2011, 167 – 175.

Радева, Живка. Личностен подход в творчеството на проф. дфн Мария Младенова.// Библиотеки, четене, комуникации: Девета национална конференция с международно участие: Посветена на 65-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова. – В. Търново, 2011, 159 – 166.


ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. МЛАДЕНОВА В PDF:

 

Младенова, Мария. Андрю Карнеги в България. // Информ. бюл. ЦБ БАН, 2015, № 2, с. 5-14.

 

Библиотековед от Бога (По случай 70-годишнината от рождението и 50 години активна творческа дейност на световноизвестния руски библиотековед проф. Юрий Н. Столяров) Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. - Т. 7 (2008), с. 539-550.

 

Младенова, Мария. Библиотековедските възгледи на д-р Мара Тодорова. // Библиотеки, четене, комуникации : Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Посветена на 180 г. от рождението на Петко Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2008, с. 150-160.

 

Велико Йорданов и участието му в Първия международен конгрес на библиотекарите и библиографите (12-30 юни 1929, Рим, Венеция и Флоренция). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Радка Колева. – София, 2008, с. 127-140.

 

Вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов-Палаузов” и мястото му в читалищния печат. // Тр. Спец. Висше у-ще по библиотекозн. и информ. технологии, Т. 3, 2004, с. 113-123.

 

Визията и професията на библиотекаря, библиотечното образование и професионалното съюзяване в българското библиотекознание. // Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София, 2006, с.163 – 204.

 

Младенова, Мария. Проф. Иван Д. Шишманов и първите български библиотековедки д-р Мара Тодорова и Маргарита Димчевска. // България в културното многообразие на Европа : Шеста национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2008 г. / Състав. Кристина Върбанова-Денчева и др. – София, 2009, с. 133-148.

 

Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки. // Библиотеки, четене, комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Стефан Коларов. – В. Търново, 2004, с. 28-31.

 

Младенова, Мария. Дискурс за етиката, етичните кодекси, етичните взаимоотношения, професионалната и библиотечната етика. (Професии). // ББИА, 2012, № 5, с. 13-21

 

Зараждане на библиофилството и на библиотеките в Италия в епохата на Ренесанса. // Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки, 2009, с.305 – 321.

 

Иван Д. Шишманов (1862- 1928). // Председатели – родолюбци, София, 2011, с.8 – 29.

 

„Искам да работя за България...” : Маргарита Димчевска в контекста на българското библиотекознание. // Тр. Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Стоп. фак., Катедра Библиотекозн. и масови комуникации, Т. 2, 2010, с. 199-243.

 

История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на XX век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова ; Ред. Иванка Янкова. – София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. – 313 с.

 

Книга, която ни заставя сериозно да размишляваме за бъдещето на библиотеките в информационното общество. // Отзиви. Рецензии

 

Младенова, Мария. Концепцията на Петър Ненков от 1906 г. за добре уредена публична библиотека : По случай 145 години от рождението му. // Библиотека, 2013, № 5, с. 160-171.

 

Културната политика на министър Стоян Омарчевски и Денят на народните будители. // Издател, 2009, № 3-4, с. 26-33.

 

Лидия Шишманова – не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък. // Библиотека, 2013, №2-3, с.179 – 189.

 

Младенова, Мария. Мара Тодорова на страниците на в. “Развигор“ (Едно неочаквано откритие). // Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия : Сборник в чест на 75-годишнината ѝ. / Състав. Красимира Даскалова, Илко Пенелов. – С., 2012, с. 434-456.

 

Маргарита Димчевска и проблемите на библиотечната архитектура. // Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, 2010, с.56 – 68.

 

Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България. // Наука, 2003, № 5, с. 66-68.

 

Библиотекознанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на XX век : История, теория, практика / Мария Младенова. – София, Изд. За буквите – О писменехь”, 2007. – 318 с.

 

Младенова, Мария. Библиотечни класификации / Мария Младенова. – Пловдив, НБ „Иван Вазов”, 1996. – 269 с.

 

Младенова, Мария. Напусна ни Тодора Топалова. (In Memoriam) / Мария Младенова. // ББИА онлайн, II, № 2, 2012, с. 71-73 : с ил.

 

Младенова, Мария. Универсална десетична класификация : Структура и методика на класифициране : Лекционен курс / Мария Младенова. – София : Квазар, 2003. - 158 с.

 

Памет за Никола Начов – будителят. // Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности, Велико Търново, 11 юни 2009. – В. Търново, 2010, с. 265-280.

 

Младенова, Мария. Писма от д-р Мара Тодорова до проф. Александър Теодоров-Балан. // Кирилицата и духовността на европейската информационна цивилизация : Пета нац. науч. Конф. С международно участие, София, 1 ноември 2007. – С., 2008, с. 460-469.

 

Младенова, Мария. Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му). (Юбилеи). // Б Б И А онлайн, 2013, № 4, с. 50-54.

 

Приносите на професор Иван Д. Шишманов за развитие на българското библиотекознание. // Иван Д. Шишманов– наука и политика : Шишманови четения : Кн. 3. – София, 2007, с. 98-107.

 

Проф. Иван Д. Шишманов и първите български библиотековедки д-р Мара Тодорова и Маргарита Димчевска. // България в културното многообразие на Европа : Шеста национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2008 г. – София, 2009, с. 133-148.

 

Професор Иван Д. Шишманов – създател на българската наука и култура. // Наука, 2002, № 3, с. 54-57.

 

Професор Иван Д. Шишманов (1862-1928). // Председателите-родолюбци. – София, 2011, с.8-29.

 

Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България. // Живот сред книгите: Юбил. сб. в чест на 85-год. на проф. д-р Елена Савова, 2004, с.228 – 236.

 

Стоян Аргиров (1870-1939). // Председателите-родолюбци. – София, 2011, с.44-71.

 

Фамилията Николаеви и българската библиография. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. – В. Търново, 2002, с. 301-313.

 

Хуманизмът – фундамент на библиотеките, на професията ни и на библиотекознанието. // Библиотеки – четене – комуникации: Девета национална научна конфеленция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноем. 2010 г. – Велико Търново, 2011, с.189-203.

 

Ячо Хлебаров (1887-1951). // Председателите-родолюбци. – София, 2011, с.94-131. 

   

ИНТЕРВЮТА ПРОВЕДЕНИ С ПРОФ. МАРИЯ МЛАДЕНОВА В PDF:

Златкова, Пламена. Проф. Мария Младенова: Бъдещето никога не се случва такова, каквото го виждаме във въображението си: Интервю. // Златен фонд на българската наука, София, 2011, с. 351 – 356.

Коларов, Стефан. В очакване на доброто да бъдем по - добри и по - мъдри : Интервю.// Библиотеки, четене, комуникации : Девета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17 - 18 ноември 2010г. В. Търново, 2011, с.9 - 28.

Недкова , Константина. Влакът на живота лети с бясна скорост. Проф. дфн Мария Младенова на 65! : Интервю. // Библиотека, 2010, № 6, с. 29 - 32.

 

 

 

 

 

Сподели

Издания на библиотеката:

 • images/Our_editions/Ivan-Bochev-Draganovo-v-shtrihi.jpg
 • images/Our_editions/Jivko_Paskalev_biobibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/Kamacheta_ot_rekata.jpg
 • images/Our_editions/Mosko_Moskov_Iubileen_sbornik.jpg
 • images/Our_editions/Obrazi_na_svetci.jpg
 • images/Our_editions/Prikazki-Tales.jpg
 • images/Our_editions/Rebro_ot_maj_pero_ot_angel.jpg
 • images/Our_editions/Rusi-Rusev-Album.jpg
 • images/Our_editions/Ruzha_Velcheva-Van_ot_raia.jpg
 • images/Our_editions/Sasho Filev - Risuvani slova.jpg
 • images/Our_editions/Trapezica-1902.jpg
 • images/Our_editions/Vazrojdenecat_Nikola_Zlatev.jpg
 • images/Our_editions/Yantra_sedmichnik_za_kultura_i_prosveta_bibliografiq.jpg
 • images/Our_editions/anton_trufev.jpg
 • images/Our_editions/kultura_i_pamet.jpg
 • images/Our_editions/vagleni.jpg
 • images/Our_editions/ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΟΥΜΠΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-cover.jpg

     

instagram-g34b93e59d 1280          512px-Goodreads logo - SuperTinyIcons.svg

Работен календар

 


Партньори:

 

            banner softlib